НОГООН ХӨГЖЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Үзүүлэлтийн нэр ТХЗ-ын үзүүлэлтийн уялдаа 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Хүрэх үр дүн
2020 2030
Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
1 Эрчим хүчний багтаамж1, гж/сая төгрөг 7.3.1 - 0.038 18.6 19.3 32.1 32.8 31.6 - -
2 Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эх үүсвэрийн хүчин чадлын эзлэх хувь 7.2.1 0.8 0.8 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04 17.5 20 30
3 Гол нэр төрлийн эрдэс бүтээгдэхүүний боловсруулалтын хувь 8.4.1 - - - - - - - - - -
Нүүрс 18.2 12.5 7.1 6.9 13.0 9.5 9.1 8.3    
Зэс 0.3 0.7 1.1 1.0 1.1 1.1 0.9 0.7    
4 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх хувь  9.2.1 13.4 13.3 14.0 12.5 11.0 11.3 11.5 12.8 13.0* 28 30
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аж үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувь 9.2.1 28.5 29.6 29.7 31.8 36.8 37.5 36.9 36.4 37*
5 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аялал жуулчлалын салбарын эзлэх хувь 8.9.1 0.19 0.24 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 - - -
6 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд ногоон хөгжил болон орчныг хамгаалах зардлын эзлэх хувь  - - - - - - - - - - 2 3
7 Засгийн газрын зардалд гамшгаас урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулсан  зардлын эзлэх хувь  1.5.1 - - 0.22 0.33 0.37 0.38 0.49 0.54      
8 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд шинжилгээ, судалгаа, хөгжлийн зардлын эзлэх хувь  9.5.1 0.23 0.22 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 - - 2 3
Нийгмийн үзүүлэлтүүд
9 Ажилгүйдлийн түвшин, хувь 8.5.2 7.9 7.9 7.5 10.0 8.8 7.8 10.0 7 8.1 - -
10 Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр, мян.төг 8.2.1 12424.7 (2010) 13338.1 (2010) 18633.8 18980.5 18517.6 19759.3 22980.7 21594.7* 22584.4* - -
11 Ядуурлын хамралтын хүрээ буюу ядуурлын түвшин, хувь 1.1.1 - 21.6 - 29.6 - 28.4 - - - 24 15
12 Ундны баталгаат ус хэрэглэдэг хүн амын нийт суурин хүн амд эзлэх хувь 6.1.1 68.1 - - - - 86.9 - - - 80 90
13 Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж хэрэглэдэг хүн амын нийт суурин хүн амд эзлэх хувь 7.5.2 / 6.1.2 27.3 - - - - 33.5 - - - 40 60
Байгаль орчны үзүүлэлтүүд
14 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг нэгжид ногдох материалын дотоодын хэрэглээ буюу материал багтаамж1, кг/сая.тн 12.2.1 6837.4 6769.0 7502.4 7889.4 7078.66 6127.38 5385.59 - - - -
15 Хүлэмжийн хийн ялгарал, мян.тн - - 35497.9 - - -   - - - - -
16 Цэнгэг усны нөөцийн гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайд эзлэх хувь  - - - 44.7 - - - 48.3 50 50 50 60
17 Бохирдсон нийт усанд стандартын шаардлагад нийцсэн түвшинд цэвэршүүлсэн усны эзлэх хувь  6.3.1 - 100.0 57.2 96.9 -   - - 0.154 - -
18 Хотын агаар дахь тоосонцорын агууламж PM10, мг/м3 11.6.2 0.076 0.645 0.076 0.199 0.115 0.132 0.125 0.09 0.090 - -
Хотын агаар дахь тоосонцорын агууламж PM2.5, мг/м3 0.177 0.190 0.141 0.065 0.059 0.07 0.051 0.049 0.044 - -
19 Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хувь 12.5.1 1.4 0.5 0.3 16.1 13.9 7.6 8 10.3 15.7 20 40
20 Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн талбайн эзлэх хувь 11.7.1 - - - 9.9 13.2 14.8 15.2 16.6 17.0 15 30
21 Монгол улсын нийт газар нутагт тусгай хамгаалалттай газрын эзлэх хувь 15.4.1 13.4 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.0 21.7* 25 30
22 Монгол улсын газар нутагт ойгоор бүрхэгдсэн газрын эзлэх хувь 15.1.1 9.1 9.2 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 - 8.5 9
23 Монгол улсын нийт газар нутагт хохирол учирсан талбайн эзлэх хувь  15.3.1 5.8 6.0 6.1 4.5 7.3 4.7 5.0 3.6 4.03 - 0
24 Хохирол учирсан нийт талбайд нөхөн сэргээсэн хөдөө аж ахуйн газрын эзлэх хувь  2.4.1 - 6.0 6.1 4.5 - - - - - - -
25 Хохирол учирсан нийт талбайд ашигт малтмалын олборлолтод өртсөн талбайн эзлэх хувь 2.4.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 - - -
26 Тариалангийн нийт талбайд цомхотгосон болон тэг элдэншүүлэг (боловсруулсан) хийсэн талбайн эзлэх хувь      2.4.1 - - 42.1 27.8 30.6 51.9 52.4 54.4 - - 80
27 Нийт аж ахуйн нэгжид байгаль орчны удирдлагын ISO-14001 стандартыг нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгжийн эзлэх хувь  12.6.1 - 0.0004 0.0004 0.0004 - - 0.0004 0.0004 0.006 - -
28 Ширгэсэн гол, горхи, булаг, шандын нийт гол, горхи, булаг, шандын дүнд эзлэх хувь  - - 8.9 - 8.6 7.6 5.3 5.5 2.8 1.79 - -
29 Цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэлд орсон нутаг дэвсгэрийн нийт газар нутагт эзлэх хувь - - - 22.9 - 22.9 - 23.3 23.3 - -
30 Бэлчээрийн даац, бэлчээрийн 100 га-д ногдох хонин толгойгоор - 66 77 83 92 99 99.1 106 103 - - -
31 Хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж, мг/м3 - 0.025 0.021 0.032 0.036 0.024 0.025 0.029 0.047 0.066 - -
32 Хотын агаар дахь азотын давхар ислийн агууламж, мг/м3 - 0.070 0.043 0.035 0.038 0.039 0.034 0.038 0.037 0.036 - -

*-Урьдчилсан дүн

1 - Туршилтын тооцоо