“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХҮРЭХ ТҮВШИН


Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Суурь түвшин 2020 2021 Хүрэх түвшин Шалгуур үзүүлэлтийн тайлбар Мэдээллийн эх үүсвэр
2025 2030 2050
НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ
1 Шинэ бүтээл патентын мэдүүлэг, дотоодын мэдүүлэг тоо 82 66 112 150+ 200+ 600+ 2019 он суурь түвшин Оюуны өмчийн газар
2 Номын сангийн нийт сан хөмрөгт цахим сан хөмрөгийн эзлэх хувь хувь 0.3 0.3 0.3 5 7 15 2019 он суурь түвшин Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
3 1,000 хүн тутамд ногдох соёл, урлагийн байгууллагын суудлын тоо тоо 31.7 38.6 38.2 35 37 45 2018 он суурь түвшин Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ
4 Хүний хөгжлийн  үзүүлэлт индекс 0.74 0.775 0.776 0.77 0.85 0.9 2018 он суурь түвшин Үндэсний статистикийн хороо
5 Жендэрийн тэгш бус байдлын үзүүлэлт (хэмжүүр) индекс 0.301 0.286   0.25 0.2 0.1   Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр
6 Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын  цэвэр жин хувь 81.5 79.2   89.4 95 100  Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, аж байдлаар ялгаж гаргана.
2019 он суурь түвшин
Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7 Суурь боловсролын хамран сургалтын  цэвэр жин хувь 94.9 93.6   95.9 96.8 100  Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, аж байдлаар ялгаж гаргана. 2019 он суурь түвшин Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8 7-14 насны хүүхдийн  суурь чадвар хувь унших-61.6
тоо бодох-51.5
    70 75 90 2018 он суурь түвшин Үндэсний статистикийн хороо
9  Нийт төгсөгчид ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдийн эзлэх хувь (МСҮТ, их, дээд сургууль) хувь 76.5     90 95 100 Хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа хийнэ (2019 суурь түвшин) Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төв
10 Бүлэг дүүргэлт (боловсролын бүх түвшнээр) тоо Цэцэрлэг-33, ЕБС хотод-35, хөдөө - 28 "Цэцэрлэг - 29.1,ЕБС хотод - 32.9, хөдөө - 27.3"   25-30 20-30 20-30   Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11 Хүн амын дундаж наслалт жил 70.2 70.7 71.0 74 78 82 Төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалтын хэмжээ Үндэсний статистикийн хороо
12 Төрөлтийн нийлбэр коэффициент  (нэг эмэгтэйд ногдох)  тоо 2.9 2.9 2.8 3.3 3.3 3.5 15-49 насны нэг эмэгтэйн амьдралынхаа туршид төрүүлсэн дундаж хүүхдийн тоо Үндэсний статистикийн хороо
13 1,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин промиль 13.4 11.5 11.6 9 8 2.3 2018 он суурь түвшин Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо
14  100,000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшин промиль 27.1 30.2 94.9 20 15 5 2018 он суурь түвшин Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо
15 Тухайн жилийн товлолт дархлаажуу-лалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь хувь 98.9 96.4 95.3 99 99 99.5 2018 он суурь түвшин Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв
16 Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан хүний эзлэх хувь хувь 71.7 44.7 46.6 82 93.7 100 2018 он суурь түвшин Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
17 10,000 хүн амд вируст гепатитын өвчлөл тоо 3.4 1.1 0.4 2.5 2 -   Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
18 Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь хувь 88.9 92.2 96.8 92 95 100 2018 он суурь түвшин Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
19 Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа, туршин нэвтрүүлэх санхүүжил-тийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь эзлэх хувь 0.18 0.1   2.5 3 4 2018 он суурь түвшин Шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
20 Органик, баяжуулсан, зохицуулах үйлчилгээтэй инновац нэвтрүүлсэн шинэ бүтээгдэхүүн тоо "Органик - 38, Шилжилтийн үеийн органик - 37" "Органик - 332, Шилжилтийн үеийн органик - 201 (Давхардсан тоогоор)"   10 15 25 2019 он суурь түвшин Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА
21 Дундаж ба түүнээс дээш давхаргын иргэдийн эзлэх хувь хувь 71.6 72.2   80 85 95   Үндэсний статистикийн хороо
22 Ядуурлын түвшин хувь 28.4 27.8   20 15 5 Амьжиргааны зайлшгүй хэрэглээнээс доогуур хэрэглээтэй хүн амыг хэлнэ. Үндэсний статистикийн хороо
23 Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт оноо 52.6 "45.1 (2019)"   58 61 73   Дэлхийн банкны судалгаа
24 Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлт оноо 67.8     70 72.5 82.5   Дэлхийн банкны судалгаа
25 Хэрэглээний тэгш бус байдлын үзүүлэлт нэгж 0.33     0.31 0.29 0.21   Дэлхийн банкны судалгаа
26 Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын нийгмийн даатгалд хамрагдсан  хувь хувь 84.4 91.7 96 90 99 100  2014 он суурь түвшин Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
27 Ажиллах хүчний оролцооны түвшин хувь 61 58.8 56.9 63 65 70 2018 он суурь түвшин Үндэсний статистикийн хороо, Ажиллах хүчний судалгаа
28 Ажилгүйдлийн түвшин хувь 8.6 7.0 8.1 7.8 7 3 2018 он суурь түвшин Үндэсний статистикийн хороо, Ажиллах хүчний судалгаа
29 Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангагдсан өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь хувь 25.3     33 35.8 49.8 Орон сууцанд амьдардаг нийт хүн амын тоог улсын нийт хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. 2015 оны завсрын тооллогоор гарсан дүн. 2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогоор энэ үзүүлэлт шинэчлэгдэнэ . Үндэсний статистикийн хороо
30 Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар) хувь 53 74.3 74.6 60 65 99 Сорилд хамрагдсан
 А, В, С үнэлгээтэй хүний тоог сорилд хамрагдсан хүний тоонд харьцуулж 100-гаар үржүүлнэ.
Спортын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ
31 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн  тэрбум ам. доллар 13.1 13.1* 13.3 15.1*  47.6  209.0  Оны үнээрх ДНБ Үндэсний статистикийн хороо, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
32 Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт хувь 7.2 -4.6 1.4* 6 6 6   Үндэсний статистикийн хороо
33 Инфляц хувь 8.1 2.3 13.4 6 6 2 Мөнгөний оновчтой бодлогыг инфляцын түвшнээр хэмжинэ. Үндэсний статистикийн хороо, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
34 Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүү-ний хэмжээ ам. Доллар 4050.1 4128 4599* 6520 12054 38359 Оны үнээр илэрхийлсэн Үндэсний статистикийн хороо
35 Уул уурхайн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хувь 24.6 24.1 25.2* 30.6 31.4 25.3 Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ Үндэсний статистикийн хороо, Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
36 Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хувь 10.9 9.2 9.0* 12 14.6 27.4 Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ Үндэсний статистикийн хороо
37 Тээвэр агуулахын салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хувь 4.7 3.6 3.0* 5.1 4.8 11.6 Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ. Үндэсний статистикийн хороо,  Зам тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
38 Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа үйлдвэр-лэлийн аргаар боловсруулсан махны нийт махны хэрэглээнд эзлэх хувь хувь 31.7 25.8 26 50 70 100 2019 он суурь түвшин Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
39 Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа үйлдвэр-лэлийн аргаар боловсруулсан сүүний нийт сүүний хэрэглээнд эзлэх хувь хувь 14.9 15.8 22.5 30 50 70 2019 он суурь түвшин Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
40 Гол нэр, төрлийн шатахууны хэрэгцээг Евро 5 стандартад нийцүүлэн дотоодоос хангах хувь хувь 8 15.5 15.5 70 100 100 Импорт, хэрэглээний хэмжээ, нийт шатахуунд эзлэх хувь, 2015 он суурь түвшин Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
41 Экспорт сая ам.доллар 7011.8 7576.3 9241.1 14020 29660 139870 Дотоодын үйлдвэрлэл сайжирснаар бүтээгдэхүүн экспортолж эхэлнэ. Үндэсний статистикийн хороо
42 Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоо сая.хүн 0.6 0.06 0.03 1 2 6 Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг Монгол Улсад ирж байгаа жуулчдын тоогоор хэмжинэ. Үндэсний статистикийн хороо
43 Бизнесийн орчны судалгааны ерөнхий үзүүлэлтийн үнэлгээ нэгж 3.03 2.91   3.5 4.03 5.23   Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим
ТАВ. ЗАСАГЛАЛ
44 Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөө хувь 45.7 "42.3 (2019)"   54.3 71.9 92.5 Төрийн үйлчилгээ, төрийн албаны чанар, түүний улс төрийн нөлөөллөөс ангид байгаа эсэх, бодлого боловсруулалт, хэрэгжилтийн чанар, Засгийн газрын бодлогод тавих хяналт, хариуцлага Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
45 Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Зохицуу-лалтын чанар хувь 54.8 "53.8 (2019)"   64.9 72.2 90.6 Засгийн газрын зөв бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх чадвар болон хувийн салбарын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн таатай орчин Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
46 Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Хуулийн засаглал хувь 44.7 "45.7 (2019)"   51.2 60.7 90.8 Нийгмийн дүрэм журмыг сахих итгэл үнэмшлийн хэр хэмжээ, гэрээний хэрэгжилт, өмчлөх эрх, цагдаа болон шүүхийн чанар, гэмт хэрэг, хүчирхийлэл гарах магадлал Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
47 Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба хариуцлага хувь 57.1 "59.1 (2019)"   67.6 70.2 85.8 Тухайн улс орны иргэд төр засгаа сонгох үйл явцад оролцож чадаж байгаа эсэх, түүнчлэн үзэл бодлоо илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, чөлөөт хэвлэл мэдээлэл байгаа эсэх Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
48 Цахим засгийн хөгжлийн  үзүүлэлт нэгж 0.5824 0.6497   0.6358 0.8 0.9 Цахим засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг тооцохдоо тухайн улс орны
а)цахим үйлчилгээ,
б)харилцаа холбооны дэд бүтэц,
в)хүний капиталын хүчин зүйл гэсэн дэд үзүүлэлтийг сонгож тооцоолол хийдэг
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
49 Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Авлигын хяналт хувь 39.9 "37.5 (2019)"   47.2 58.3 96.5 Хувийн зорилгоор төрийн эрх мэдлийг ашиглаж байгаа байдал, жижиг болон том хэмжээний авлигын хэлбэрүүд, ашиг сонирхлын зөрчил Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ
50 Байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт EPI оноо 57.2 32.2   58 59 61+ 2018 он суурь түвшин Иелийн Их сургуулийн судалгаа
51 Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь хувь 20.1 21 21 27 30 35 2019 он суурь түвшин  Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
52 Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь хувь 48.3 49.9 49.9 55 60 75 2019 он суурь түвшин  Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
53 Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь хувь 7.9 8.0 8.1 8.7 9 10.5 2019 он суурь түвшин  Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
54 Газрын доройтлын хувь хувь 22.9 23.3 23.3 22.9 22.9   2018 он суурь түвшин  Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Шинжлэх ухааны академийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
55 Гидрогео-логийн дунд масштабын зураглал хийгдэх газар нутгийн  нийт газар нутагт эзлэх хувь хувь 14 14.8 14.8 23 30 50 2018 он суурь түвшин  Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
56 Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь хувь 82.5     85 87 90 2018 он суурь түвшин  Үндэсний статистикийн хороо
57 Шаардлага хангасан ариун цэврийн байгуулам-жаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувь хувь 69     70 75 90 2018 оны суурь түвшин  Үндэсний статистикийн хороо
58 Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын хувь хувь суурь сценари                  12.3 22 -    Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
59 Дахин боловсруул-сан хог хаягдлын эзлэх хувь хувь 7.6 10.3 15.7 27 40 50 Тухайн жилд боловсруулсан хог хаягдлыг нийт хог хаягдлын хэмжээнд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ. 2018 он суурь түвшин  Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
60 Хот, суурин газрын тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь хувь 25.6 26 43.52 52 64 90 2018 он суурь түвшин  Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
61 Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын эзлэх хувь хувь - - - 10 20 50   Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Худалдан авах ажиллагааны газар
62 Нэгж ам.долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ кг/ам.дол-лар 15 17.9   10 6 3 2018 он түвшин Үндэсний статистикийн хороо
ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ
63 Дэлхийн энх тайвны үзүүлэлт индекс 1.79 1.72   1.6 1.49 1 2020 оны түвшин, хүрсэн үр дүнгээс тооцно. Эдийн засаг, энх тайвны хүрээлэн
64 Даяаршлын үзүүлэлт индекс 56.97 64.54   61.29 63.99 74.79 Суурь түвшнийг 2017 оноор авсан. 2020 оны түвшин, хүрсэн үр дүнгээс тооцно. Швейцарын Эдийн засгийн хүрээлэн
НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ
65 Бүсийн тээвэр логистикийн шинээр нэмэгдэх төв тоо - 1 1 4 7 11 Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
66 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн шинээр байгуулагдах парк тоо - 0 2 10 20 84 Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
67 Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь хувь - 99.5 99.73 95.5 100 100 2015 он суурь түвшин Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
68 Шинээр баригдах улсын чанартай автозамын  урт км 0 214 275.7 6616 8055 8831 Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
69 Шинээр баригдах төмөр замын  урт км 0 27 27 1174 1960 4838 Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
70 Улсын зэрэглэлтэй болох нисэх буудлын тоо тоо 0 2 2 4 7 9 Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ
71 Хотын  хөгжлийн үзүүлэлт индекс 0.504     0.572 0.626 0.931 Улаанбаатар хотын индекс тооцдог аргачлалын дагуу
1. Хүрээлэн байгаа орчин,
2. Дэд бүтэц,
3. Амьжир-гааны зохистой түвшин,
4. Боловсрол,
5. Эрүүл мэнд,
6. Соёл, урлагийн үйлчилгээ,
7. Хувь хүний аюулгүй байдал,
8. Засаглалын индексүүд
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн статистикийн газар
72 Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж мкг/м3 64 49 44 40 25 - 2018 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
73 Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж мкг/м3 141 90 89 88 50 - 2018 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага