“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХҮРЭХ ТҮВШИН


Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Суурь түвшин Хүрэх түвшин Шалгуур үзүүлэлтийн тайлбар Мэдээллийн эх үүсвэр
2025 2030 2050
НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ
1 Шинэ бүтээл патентын мэдүүлэг, дотоодын мэдүүлэг тоо 82 150+ 200+ 600+ 2019 он суурь түвшин Оюуны өмчийн газар
2 Номын сангийн нийт сан хөмрөгт цахим сан хөмрөгийн эзлэх хувь хувь 0.3 5 7 15 2019 он суурь түвшин Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
3 1,000 хүн тутамд ногдох соёл, урлагийн байгууллагын суудлын тоо тоо 31.7 35 37 45 2018 он суурь түвшин Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ
4 Хүний хөгжлийн  үзүүлэлт индекс 0.74 0.77 0.85 0.9 2018 он суурь түвшин Үндэсний статистикийн хороо
5 Жендэрийн тэгш бус байдлын үзүүлэлт (хэмжүүр) индекс 0.301 0.25 0.2 0.1 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр
6 Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын  цэвэр жин хувь 81.5 89.4 95 100  Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, аж байдлаар ялгаж гаргана.
2019 он суурь түвшин
Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7Суурь боловсролын хамран сургалтын  цэвэр жинхувь94.995.996.8100 Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, аж байдлаар ялгаж гаргана. 2019 он суурь түвшинБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
87-14 насны хүүхдийн  суурь чадвархувь унших-61.6
тоо бодох-51.5
7075902018 он суурь түвшинҮндэсний статистикийн хороо
9 Нийт төгсөгчид ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдийн эзлэх хувь (МСҮТ, их, дээд сургууль)хувь76.59095100Хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа хийнэ (2019 суурь түвшин)Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төв
10Бүлэг дүүргэлт (боловсролын бүх түвшнээр)тооЦэцэрлэг-33, ЕБС хотод-35, хөдөө - 2825-3020-3020-30Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11Хүн амын дундаж наслалтжил70.2747882Төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалтын хэмжээҮндэсний статистикийн хороо
12Төрөлтийн нийлбэр коэффициент  (нэг эмэгтэйд ногдох) тоо2.93.33.33.515-49 насны нэг эмэгтэйн амьдралынхаа туршид төрүүлсэн дундаж хүүхдийн тооҮндэсний статистикийн хороо
131,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшинпромиль13.4982.32018 он суурь түвшинЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо
14 100,000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшинпромиль27.1201552018 он суурь түвшинЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо
15Тухайн жилийн товлолт дархлаажуу-лалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувьхувь98.9999999.52018 он суурь түвшинЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв
16Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан хүний эзлэх хувьхувь71.78293.71002018 он суурь түвшинЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
1710,000 хүн амд вируст гепатитын өвчлөлтоо3.42.52-Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
18Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувьхувь88.992951002018 он суурь түвшинЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
19Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа, туршин нэвтрүүлэх санхүүжил-тийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувьэзлэх хувь0.182.5342018 он суурь түвшинШинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
20Органик, баяжуулсан, зохицуулах үйлчилгээтэй инновац нэвтрүүлсэн шинэ бүтээгдэхүүнтоо-1015252019 он суурь түвшинХүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА
21Дундаж ба түүнээс дээш давхаргын иргэдийн эзлэх хувьхувь71.6808595Үндэсний статистикийн хороо
22Ядуурлын түвшинхувь28.420155Амьжиргааны зайлшгүй хэрэглээнээс доогуур хэрэглээтэй хүн амыг хэлнэ.Үндэсний статистикийн хороо
23Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтоноо52.6586173Дэлхийн банкны судалгаа
24Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлтоноо67.87072.582.5Дэлхийн банкны судалгаа
25Хэрэглээний тэгш бус байдлын үзүүлэлтнэгж0.330.310.290.21Дэлхийн банкны судалгаа
26Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын нийгмийн даатгалд хамрагдсан  хувьхувь84.49099100 2014 он суурь түвшинХөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
27Ажиллах хүчний оролцооны түвшинхувь616365702018 он суурь түвшинҮндэсний статистикийн хороо, Ажиллах хүчний судалгаа
28Ажилгүйдлийн түвшинхувь8.67.8732018 он суурь түвшинҮндэсний статистикийн хороо, Ажиллах хүчний судалгаа
29Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангагдсан өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувьхувь25.33335.849.8Орон сууцанд амьдардаг нийт хүн амын тоог улсын нийт хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. 2015 оны завсрын тооллогоор гарсан дүн. 2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогоор энэ үзүүлэлт шинэчлэгдэнэ .Үндэсний статистикийн хороо
30Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар)хувь53606599Сорилд хамрагдсан
 А, В, С үнэлгээтэй хүний тоог сорилд хамрагдсан хүний тоонд харьцуулж 100-гаар үржүүлнэ.
Спортын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ
31Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тэрбум ам. доллар13.123.9 47.6 209.0 Оны үнээрх ДНБҮндэсний статистикийн хороо, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
32Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлтхувь7.2666Үндэсний статистикийн хороо
33Инфляцхувь8.1662Мөнгөний оновчтой бодлогыг инфляцын түвшнээр хэмжинэ.Үндэсний статистикийн хороо, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
34Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүү-ний хэмжээам. Доллар400965201205438359Оны үнээр илэрхийлсэнҮндэсний статистикийн хороо
35Уул уурхайн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувьхувь24.330.631.425.3Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэҮндэсний статистикийн хороо, Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
36Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувьхувь10.91214.627.4Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэҮндэсний статистикийн хороо
37Тээвэр агуулахын салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувьхувь4.65.14.811.6Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ.Үндэсний статистикийн хороо,  Зам тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
38Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа үйлдвэр-лэлийн аргаар боловсруулсан махны нийт махны хэрэглээнд эзлэх хувьхувь31.750701002019 он суурь түвшинХүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
39Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа үйлдвэр-лэлийн аргаар боловсруулсан сүүний нийт сүүний хэрэглээнд эзлэх хувьхувь14.93050702019 он суурь түвшинХүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
40Гол нэр, төрлийн шатахууны хэрэгцээг Евро 5 стандартад нийцүүлэн дотоодоос хангах хувьхувь870100100Импорт, хэрэглээний хэмжээ, нийт шатахуунд эзлэх хувь, 2015 он суурь түвшинУул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
41Экспортсая ам.доллар7011.81402029660139870Дотоодын үйлдвэрлэл сайжирснаар бүтээгдэхүүн экспортолж эхэлнэ.Үндэсний статистикийн хороо
42Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоосая.хүн0.6126Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг Монгол Улсад ирж байгаа жуулчдын тоогоор хэмжинэ.Үндэсний статистикийн хороо
43Бизнесийн орчны судалгааны ерөнхий үзүүлэлтийн үнэлгээнэгж3.033.54.035.23Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим
ТАВ. ЗАСАГЛАЛ
44Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөөхувь45.754.371.992.5Төрийн үйлчилгээ, төрийн албаны чанар, түүний улс төрийн нөлөөллөөс ангид байгаа эсэх, бодлого боловсруулалт, хэрэгжилтийн чанар, Засгийн газрын бодлогод тавих хяналт, хариуцлагаДэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
45Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Зохицуу-лалтын чанархувь54.864.972.290.6Засгийн газрын зөв бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх чадвар болон хувийн салбарын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн таатай орчинДэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
46Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Хуулийн засаглалхувь44.751.260.790.8Нийгмийн дүрэм журмыг сахих итгэл үнэмшлийн хэр хэмжээ, гэрээний хэрэгжилт, өмчлөх эрх, цагдаа болон шүүхийн чанар, гэмт хэрэг, хүчирхийлэл гарах магадлалДэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
47Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба хариуцлагахувь57.167.670.285.8Тухайн улс орны иргэд төр засгаа сонгох үйл явцад оролцож чадаж байгаа эсэх, түүнчлэн үзэл бодлоо илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, чөлөөт хэвлэл мэдээлэл байгаа эсэхДэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
48Цахим засгийн хөгжлийн  үзүүлэлтнэгж0.58240.63580.80.9Цахим засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг тооцохдоо тухайн улс орны
а)цахим үйлчилгээ,
б)харилцаа холбооны дэд бүтэц,
в)хүний капиталын хүчин зүйл гэсэн дэд үзүүлэлтийг сонгож тооцоолол хийдэг
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
49Дэлхийн банкны засаглалын  үзүүлэлт: Авлигын хяналтхувь39.947.258.396.5Хувийн зорилгоор төрийн эрх мэдлийг ашиглаж байгаа байдал, жижиг болон том хэмжээний авлигын хэлбэрүүд, ашиг сонирхлын зөрчилДэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт
ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ
50Байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт EPIоноо57.2585961+2018 он суурь түвшинИелийн Их сургуулийн судалгаа
51Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувьхувь20.12730352019 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
52Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувьхувь48.35560752019 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
53Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувьхувь7.98.7910.52019 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
54Газрын доройтлын хувьхувь22.922.922.92018 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Шинжлэх ухааны академийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
55Гидрогео-логийн дунд масштабын зураглал хийгдэх газар нутгийн  нийт газар нутагт эзлэх хувьхувь142330502018 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
56Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувьхувь82.58587902018 он суурь түвшин Үндэсний статистикийн хороо
57Шаардлага хангасан ариун цэврийн байгуулам-жаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувьхувь697075902018 оны суурь түвшин Үндэсний статистикийн хороо
58Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын хувьхувьсуурь сценари             12.322- Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
59Дахин боловсруул-сан хог хаягдлын эзлэх хувьхувь7.6274050Тухайн жилд боловсруулсан хог хаягдлыг нийт хог хаягдлын хэмжээнд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ. 2018 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
60Хот, суурин газрын тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувьхувь25.65264902018 он суурь түвшин Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
61Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын эзлэх хувьхувь-102050Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Худалдан авах ажиллагааны газар
62Нэгж ам.долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээкг/ам.дол-лар1510632018 он түвшинҮндэсний статистикийн хороо
ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ
63Дэлхийн энх тайвны үзүүлэлтиндекс1.791.61.4912020 оны түвшин, хүрсэн үр дүнгээс тооцно.Эдийн засаг, энх тайвны хүрээлэн
64Даяаршлын үзүүлэлтиндекс56.9761.2963.9974.79Суурь түвшнийг 2017 оноор авсан. 2020 оны түвшин, хүрсэн үр дүнгээс тооцно.Швейцарын Эдийн засгийн хүрээлэн
НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ
65Бүсийн тээвэр логистикийн шинээр нэмэгдэх төвтоо-4711Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ.Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
66Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн шинээр байгуулагдах парктоо-102084Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ.Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
67Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувьхувь-95.51001002015 он суурь түвшинЭрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
68Шинээр баригдах улсын чанартай автозамын  урткм-661680558831Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ.Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
69Шинээр баригдах төмөр замын  урткм-117419604838Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ.Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
70Улсын зэрэглэлтэй болох нисэх буудлын тоотоо1479Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд  өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ.Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ
71 Хотын  хөгжлийн үзүүлэлт индекс 0.504 0.572 0.626 0.931 Улаанбаатар хотын индекс тооцдог аргачлалын дагуу
1. Хүрээлэн байгаа орчин,
2. Дэд бүтэц,
3. Амьжир-гааны зохистой түвшин,
4. Боловсрол,
5. Эрүүл мэнд,
6. Соёл, урлагийн үйлчилгээ,
7. Хувь хүний аюулгүй байдал,
8. Засаглалын индексүүд
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн статистикийн газар
72Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламжмкг/м3644025-2018 он суурь түвшинБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
73Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламжмкг/м31418850-2018 он суурь түвшинБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага