МЭДЭЭЛЛИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛҮнэлгээ 1. НҮБХХ, ҮСХ хамтран 2015 оны 11 дүгээр сард нийт 224 үзүүлэлтийг хамруулсан үнэлгээг хийв. (Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНД дарж харна уу)

Үнэлгээ 2. ҮСХ-ноос 2016 онд нийт 241 үзүүлэлтийг хамруулсан үнэлгээг хийв. (Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНД дарж харна уу)

Үнэлгээ 3. ҮСХ-ноос 2017 оны 10 сард нийт 244 үзүүлэлтийг хамруулсан үнэлгээг хийв. (Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНД дарж харна уу)

Үнэлгээ 4. ҮСХ-ноос 2018 оны 12 сард нийт 244 үзүүлэлтийг хамруулсан үнэлгээг хийв. (Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНД дарж харна уу)

Үнэлгээ 5. ҮСХ-ноос 2019 оны 12 сард нийт 244 үзүүлэлтийг хамруулсан үнэлгээг хийв. (Дэлгэрэнгүй тайланг ЭНД дарж харна уу)

Top
Sort Үзүүлэлт Хариуцах байгууллага

гарах бэлэн байдал

гарна
гарахгүй
Үзүүлэлтийг хариуцан гаргах Үзүүлэлтийг бодлогын түвшинд хариуцах
1 1 1 1.1.1 Ядуурлын олон улсын түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйс, насны бүлэг, ажил эрхлэлтийн байдал, байршлаар Дэлхийн банк Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1 2 1 1.2.1 Үндэсний ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр Үндэсний Статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1 2 2 1.2.2 Үндэсний тодорхойлолтоор ядуурлын бүх хэлбэрт амьдарч байгаа бүх насны эрэгтэй, эмэгтэй болон хүүхдийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1 3 1 1.3.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь, хүйсээр, ядуурлын байдлаар, зорилтот бүлгээр (хүүхэд, ажилгүйчүүд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд) Үндэсний статистикийн хороо, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1 4 1 1.4.1 Дэд бүтэц, нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамрагдсан өрхөд амьдардаг хүн амын эзлэх хувь Тодорхойгүй Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1 4 2 1.4.2 Насанд хүрсэн, газар эзэмших эрхтэй, хууль ёсны гэрчилгээтэй хүн амын нийт насанд хүрэгчдэд эзлэх хувь, эзэмшлийн төрлөөр Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Хүнс хөдөө аж ахуйн яам
1 5 1 1.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй болсон, гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
1 5 2 1.5.2 Гамшгийн улмаас учирсан эдийн засгийн шууд хохирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
1 5 3 1.5.3 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх (тийм-1, үгүй-2) Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар
1 5 4 1.5.4 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
1 6 1 1.a.1 Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт засгийн газраас шууд хуваарилсан дотоодын хөрөнгийн эзлэх хувь Сангийн яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1 6 2 1.a.2 Төсвийн нийт зарлагад суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал)-нд зориулсан зардлын эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1 6 3 1.a.3 Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт шууд хуваарилсан нийт буцалтгүй тусламж болон өр үүсгэдэггүй орлогын ДНБ-д эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Сангийн яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
1 7 1 1.b.1 Эмэгтэйчүүд, ядуу, эмзэг бүлгийг зохих түвшинд дэмжиж чадахгүй байгаа салбарт хуваарилсан төсвийн урсгал зардал болон хөрөнгийн зардлын эзлэх хувь Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
2 1 1 2.1.1 Хоол тэжээлийн дутагдлын тархалт (POU) Үндэсний статистикийн хороо, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
2 1 2 2.1.2 Хүнсний баталгаат байдлын алдагдлыг тооцох хэмжүүрт үндэслэн баталгаагүй хоол, хүнсний дунд болон хүнд хэлбэрийн байдалд өртсөн хүн амын тархалт (FIES) Эрүүл мэндийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
2 2 1 2.2.1 Өсөлтийн хоцролттой 5 хүртэлх насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь (биеийн өндөр, насны харьцаа нь ДЭМБ-аас боловсруулсан хүүхдийн өсөлтийн стандарт харьцааны голчоос стандарт хазайлт нь "- 2"-оос бага) Үндэсний статистикийн хороо Эрүүл мэндийн яам
2 2 2 2.2.2 Хоол тэжээлийн дутагдалтай болон илүүдэл жинтэй 5 хүртэлх насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, төрлөөр (биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-аас боловсруулсан хүүхдийн өсөлтийн стандарт харьцааны голчоос стандарт хазайлт нь "+2"-оос их, "-2"-оос бага) Үндэсний статистикийн хороо Эрүүл мэндийн яам
2 3 1 2.3.1 1 ажилтанд ногдох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ, Фермийн аж ахуй/ бэлчээрийн мал аж ахуйн/ ойн аж ахуйн нэгжийн хэмжээгээр Үндэсний статистикийн хороо, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2 3 2 2.3.2 Хоол хүнсний жижиг үйлдвэрлэгчдийн дундаж орлого, хүйс, үндсэн засаг захиргаагаар Үндэсний статистикийн хороо, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2 4 1 2.4.1 Бүтээмжтэй, тогтвортой хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг хөдөө аж ахуйн газар нутгийн эзлэх хувь ГЗГЗЗГ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, ГЗГЗЗГ
2 5 1 2.5.1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр дунд болон урт хугацаанд ашиглахаар зориулалтын байгууламжид хадгалсан ургамал, амьтны генетикийн нөөцийн тоо Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2 5 2 2.5.2 Устах эрсдэлтэй, устах эрсдэлгүй, устах эрсдэлийн үл мэдэгдэх түвшинд байгаа нутгийн үүлдрийн малын эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2 6 1 2.a.1 Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын ХАА-н чиг баримжааг тодорхойлох индекс Үндэсний статистикийн хороо Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2 6 2 2.a.2 ХАА-н салбарт зориулсан хөгжлийн албан ёсны болон бусад тусламжийн хэмжээ, сая ам.доллар Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2 7 1 2.b.1 Хөдөө аж ахуйн экспортын татаас Сангийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
2 8 1 2.c.1 Хүнсний барааны үнийн огцом өөрчлөлт, сонгосон нэр төрлөөр, нэгжээр Үндэсний статистикийн хороо Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
3 1 1 3.1.1 Эхийн эндэгдлийн харьцаа (100 000 амьд төрөлтөд ногдох эндсэн эхийн тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 1 2 3.1.2 Эмнэлгийн мэргэжилтний эх барьсан төрөлтийн эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 2 1 3.2.1 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөд ногдох 5 хүртэлх насны эндсэн хүүхдийн тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 2 2 3.2.2 Нярайн эндэгдлийн түвшин (1,000 амьд төрөлтөд ногдох эндсэн нярайн тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 3 1 3.3.1 Халдваргүй 1,000 хүнд ногдох тухайн жилд ХДХВ-ийн халдвар авсан хүний тоо Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 3 2 3.3.2 Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүнд ногдох тухайн жилд сүрьеэгээр өвчилсөн хүний тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 3 3 3.3.3 Хумхаагийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүнд ногдох тухайн жилд хумхаагаар өвчилсөн хүний тоо) - -
3 3 4 3.3.4 Гепатит В-гийн өвчлөлийн түвшин (100,000 хүнд ногдох тухайн жилд гепатит В-гийн халдвар авсан хүний тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 3 5 3.3.5 Халуун орны ховор өвчний эсрэг эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай хүмүүсийн тоо - -
3 4 1 3.4.1 Зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин болон амьсгалын замын архаг өвчний шалтгаант нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 4 2 3.4.2 Амиа хорлолтын түвшин (10,000 хүнд ногдох амиа хорлосон хүний тоо) Эрүүл мэндийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Эрүүл мэндийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
3 5 1 3.5.1 Мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн эмчилгээнд хамрагдалтын хувь (эмийн эмчилгээ, сэтгэлзүйн эмчилгээ, нийгмийн нөхөн сэргээх-нийгэмшүүлэх тусламж) Эрүүл мэндийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Эрүүл мэндийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
3 5 2 3.5.2 Тухайн жилд 15, түүнээс дээш насны нэг хүнд ногдох согтууруулах ундааны хэмжээ, литрээр Үндэсний статистикийн хороо Эрүүл мэндийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
3 6 1 3.6.1 Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (10 000 хүнд ногдох зам тээврийн ослоор нас барсан хүний тоо) Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
3 7 1 3.7.1 Гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээгээ жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн аргаар хангасан нөхөн үржихүйн (15-49) насны эмэгтэйчүүдийн тухайн насны эмэгтэйчүүдэд эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Эрүүл мэндийн яам
3 7 2 3.7.2 Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин (10-14, 15-19 насны 1000 охидод ногдох тухайн насны бүлгийн охидын төрөлтийн тоо) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 7 2 1 10-14 насны охидын төрөлтийн түвшин
3 7 2 2 15-19 насны охидын төрөлтийн түвшин
3 8 1 3.8.1 Эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай тусламж үйлчилгээний хамралтын хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 8 2 3.8.2 Өрхийн зардлын дийлэнх хувийг эрүүл мэнддээ зарцуулдаг хүн амын эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
3 9 1 3.9.1 Дотоод болон гадаад орчны агаарын бохирдлоор нөхцөлдсөн нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 9 2 3.9.2 Баталгаагүй ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй ариун цэврийн байгууламжаар нөхцөлдсөн нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 9 3 3.9.3 Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртснөөс шалтгаалсан нас баралтын түвшин (100 000 хүнд ногдох) Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 10 1 3.a.1 15, түүнээс дээш насны хүм амын дундах тамхи таталтын тархалт, хувиар Үндэсний статистикийн хороо, Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 10 1 1 Эрэгтэй
3 10 1 2 Эмэгтэй
3 11 1 3.b.1 Үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан бүх төрлийн вакцинжуулалтад хамрагдсан зорилтот хүн амын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 11 1 1 Судалгааны өмнөх хугацаанд тавт/ гуравт (Сахуу, татран, хөхүүл ханиад, Б хепатит, хемофилюс инфлюенза Б-гийн эсрэг) (Penta3) вакцины 3-р тунд хамрагдсан 12-23 сартай хүүхдийн хувь
3 11 2 3.b.2 Эрүүл мэндийн судалгаа, эрүүл мэндийн анхан шатны салбарт үзүүлэх хөгжлийн албан ёсны нийт цэвэр тусламж Сангийн яам, Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 11 3 3.b.3 Зайлшгүй шаардлагатай эмээр тасалдалгүй хангах хүрэлцэхүйц нөөцтэй, бэлэн байдлыг хангаж ажилладаг эрүүл мэндийн байгууллагуудын эзлэх хувь Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 12 1 3.c.1 Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нягтрал, тархалт Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3 13 1 3.d.1 Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх чадавх, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой үеийн бэлэн байдал Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
4 1 1 4.1.1 (i) Унших болон (ii) математик бодох наад захын чадварыг эзэмшсэн (a) 2/3-р анги, (b) Бага анги төгссөн, (c) Дунд анги төгссөн хүүхэд, залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр Үндэсний статистикийн хороо Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 2 1 4.2.1 Эрүүл мэндийн байдал, сэтгэх, суралцах чадвар, нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд зөв төлөвшилтэй 5 хүртэлх насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 2 2 4.2.2 Зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдалтын хувь (сургуульд элсэн орохын өмнөх 1 жилд) Үндэсний статистикийн хороо Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 3 1 4.3.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус боловсрол, сургалтад хамрагдсан залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь, хүйсээр Үндэсний статистикийн хороо Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 4 1 4.4.1 Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвартай насанд хүрэгсэд болон залуучуудын эзлэх хувь, ур чадварын төрлөөр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 5 1 4.5.1 Боловсролын түвшнээр тооцсон "Тэгш байдал (паритет)-ын индекс", хүйсээр, өрхийн аж байдлын түвшнээр, байршлаар Үндэсний статистикийн хороо, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 6 1 4.6.1 15-24 насны хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь, хүйсээр Үндэсний статистикийн хороо, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 7 1 4.7.1 (i) Дэлхийн иргэний боловсрол жендерийн тэгш байдал, хүний эрхийн асуудлыг хамруулсан (ii)тогтвортой хөгжлийн боловсролыг (a) үндэсний боловсролын бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан байдал Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 8 1 4.a.1 (a) Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон; (b) сургалтын зорилгоор ашиглах интернеттэй; (c) сургалтын зорилгоор ашиглах компьютертэй; (d) хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад зориулсан дэд бүтэц, сургалтын материалаар хангагдсан, (e) ундны усаар хангагдсан; (f) эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн байгууламжтай (g); гар угаах өрөөтэй (WASH үзүүлэлтийн тодорхойлолтын дагуу) сургуулиудын эзлэх хувь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
4 9 1 4.b.1 Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэмжээ, мян.ам.доллар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам
4 10 1 4.c.1 Боловсролын зохих түвшинд багшлах шаардлагыг хангах багш бэлтгэх болон багшийн мэргэжил дээшлүүлэх зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдсан (а) сургуулийн өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах сургуулийн багш нарын эзлэх хувь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
5 1 1 5.1.1 Хүйсээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх, эрх тэгш байдлыг цогцлоох, хангах, үнэлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байх Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам
5 2 1 5.2.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд одоогийн болон өмнөх дотны хамтрагчийн зүгээс хүчирхийлэлд өртсөн 15-49, 15-64 насны охид, эмэгтэйчүүдийн тухайн насны хүн амд эзлэх хувь, хүчирхийллийн хэлбэрээр Цагдаагийн ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
5 2 2 5.2.2 Дотны хамтрагчаас бусад этгээдийн зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 15-49, 15-64 насны охид, эмэгтэйчүүдийн тухайн насны хүн амд эзлэх хувь, тохиолдол гарсан байршлаар Цагдаагийн ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
5 3 1 5.3.1 15 болон 18 наснаас өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн тухайн насны эмэгтэйчүүдэд эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5 3 2 5.3.2 Эмэгтэй бэлэг эрхтнийг хөндөх/хөвч таслах үйл хийлгэсэн 15-49 насны охид, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь (зөвхөн хамааралтай улс орнуудын хувьд), насны бүлгээр - -
5 4 1 5.4.1 Гэрийн болон асран халамжлах үнэ төлбөргүй хөдөлмөрт зарцуулсан цаг хүйс, нас, байршлаар Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5 5 1 5.5.1 УИХ, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Сонгуулийн ерөнхий хороо Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам
5 5 1 5 Нийслэлийн ИТХ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
5 5 1 6 Дүүргийн ИТХ-д суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
5 5 2 5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажиллагчдад эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5 6 1 5.6.1 Бэлгийн харилцаа, жирэмслэлтээс сэргийлэх хэрэгсэл хэрэглэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламжийг авах талаар бие дааж шийдвэр гаргадаг 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Эрүүл мэндийн яам
5 6 2 5.6.2 15, түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдэд бэлгийн, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, мэдээлэл, боловсролыг бүрэн, тэгш хүртээмжтэй авах эрхийг баталгаажуулсан хууль тогтоомж, дүрэм, журамтай эсэх Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
5 7 1 5.a.1 а) Хөдөө аж ахуй эрхлэгчдэд хөдөө аж ахуйн газар эзэмших хууль ёсны эрхтэй хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, b) ХАА-н газар эзэмших хууль ёсны эрхтэй хүмүүсийн дунд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь, газар эзэмших эрхийн хэлбэрээр Үндэсний статистикийн хороо, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
5 7 2 5.a.2 Эмэгтэйчүүдийн газар эзэмших, захиран зарцуулах тэгш эрхийг баталгаажуулсан хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн эсэх Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
5 8 1 5.b.1 Гар утастай хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Үндэсний статистикийн хороо Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
5 8 1 3 Нийт
5 9 1 5.c.1 Жендерийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхэд төсөв хуваарилдаг, хянах тогтолцоотой эсэх Жендэрийн үндэсний хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
6 1 1 6.1.1 Баталгаат ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
6 2 1 6.2.1 a) Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь, үүнд: (b) гар угаах саван, ус, угаалтуурыг хамруулна. Үндэсний статистикийн хороо Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
6 3 1 6.3.1 Цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан цэвэрлэсэн усны эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам
6 3 2 6.3.2 Усны чанарын цэвэр үнэлгээтэй усны обьектын эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6 4 1 6.4.1 Ус ашиглалтын үр ашгийн өөрчлөлт, төг/м3 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6 4 2 6.4.2 Усны хомсдлын түвшин: цэнгэг усны нийт нөөцөөс авч ашиглаж байгаа усны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Барилга, хот байгуулалтын яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6 5 1 6.5.1 Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент (УННМ)-ийн хэрэгжилтийн зэрэг (0- 100) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6 5 2 6.5.2 Хилийн усны гэрээ хэлэлцээрт хамрагддаг хил дамнасан усны сав газрын эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6 6 1 6.6.1 Цаг хугацааны явцад гарсан усны экосистемийн өөрчлөлт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
6 7 1 6.a.1 Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагад тусгагдсан ус, ариун цэврийн байгууламжийн холбогдолтой хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэмжээ, сая ам.доллар Сангийн яам, Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам
6 8 1 6.b.1 Ус, ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
7 1 1 7.1.1 Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Эрчим хүчний яам
7 1 2 7.1.2 Цэвэр түлш, технологийг голчлон хэрэглэдэг хүн амын эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрчим хүчний яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрчим хүчний яам
7 2 1 7.2.1 Нийт эрчим хүчний эцсийн хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь Эрчим хүчний яам, Үндэсний статистикийн хороо Эрчим хүчний яам
7 3 1 7.3.1 ДНБ, анхдагч эрчим хүчээр хэмжсэн эрчим хүчний үр ашиг Эрчим хүчний яам Эрчим хүчний яам
7 4 1 7.a.1 Цэвэр эрчим хүчний судалгаа шинжилгээ, хөгжил, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл, түүний дотор хосолмол системийг дэмжих чиглэлээр хөгжиж буй орнуудад үзүүлсэн олон улсын санхүүгийн тусламж, сая.ам доллар Сангийн яам, Эрчим хүчний яам Сангийн яам, Эрчим хүчний яам
7 5 1 7.b.1 ДНБ-нд эзлэх эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэсэн хөрөнгө оруулалт болон тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн дэд бүтэц, технологид зориулсан санхүүжилтыг хийхэд зарцуулсан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ Сангийн яам, Эрчим хүчний яам Сангийн яам, Эрчим хүчний яам
8 1 1 8.1.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг хүнд ногдох ДНБ-ны жилийн өсөлт Үндэсний статистикийн хороо Сангийн яам
8 2 1 8.2.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт Үндэсний статистикийн хороо Сангийн яам
8 3 1 8.3.1 Хөдөө аж ахуйн бус салбарын нийт ажиллагсдад албан бус ажил эрхлэгчдийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8 4 1 8.4.1 Материалын өгөөж (МӨ) ба нэг хүнд ноогдох МӨ, ДНБ-д ногдох материалын өгөөж Үндэсний статистикийн хороо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам
8 4 2 8.4.2 Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ Үндэсний статистикийн хороо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам
8 5 1 8.5.1 Ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, төгрөгөөр, хүйсээр Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8 5 2 8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйс, насны бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8 5 2 3 Ажилгүйдлийн түвшин, насны бүлгээр
8 5 2 3 1 15-19
8 5 2 3 2 20-24
8 5 2 3 3 25-29
8 5 2 3 4 30-34
8 5 2 3 5 35-39
8 5 2 3 6 40-44
8 5 2 3 7 45-49
8 6 1 8.6.1 Суралцаагүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8 7 1 8.7.1 Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8 8 1 8.8.1 Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн түвшин, 100,000 ажиллагчдад ногдохоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Мэргэжлийн хяналтын ерєнхий газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8 8 2 8.8.2 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенц, зөвлөмж болон үндэсний хууль тогтоомжид үндэслэн гарах эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон хамтын хэлэлцээртэй холбоотой хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн түвшин Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
8 9 1 8.9.1 ДНБ болон түүний өсөлтөд аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
8 9 2 8.9.2 Нийт аялал жуулчлалын ажлын байранд тогтвортой аялал жуулчлалын салбарын ажлын байрны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
8 10 1 8.10.1 (a) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарын тоо, (b) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох бэлэн мөнгөний автомат машин (БМАМ/АТМ)-ны тоо Монголбанк, Үндэсний статистикийн хороо Монголбанк
8 10 2 8.10.2 Гар утсаар банк, санхүүгийн үйлчилгээ авсан 15, түүнээс дээш насны хүн амын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь Монголбанк, Үндэсний статистикийн хороо Монголбанк
8 11 1 8.a.1 Худалдааг дэмжих зорилгоор хандивлагч орнуудаас олгосон хөгжлийн албан ёсны болон бусад тусламжийн хэмжээ, сая ам.доллар Сангийн яам Сангийн яам
8 12 1 8.b.1 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний бодлогоор эсвэл тусгайлан хэрэгжүүлж байгаа эсэх (тийм-1, үгүй-2) Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
9 1 1 9.1.1 Бүх улирлын туршид замаас 2 км зайтай амьдарч байгаа хөдөөгийн хүн амын эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
9 1 2 9.1.2 Зорчигч болон ачаа тээврийн хэмжээ, тээврийн төрлөөр Төмөр замын удирдах газар, Авто тээврийн үндэсний төв, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо Зам, тээврийн хөгжлийн яам
9 2 1 9.2.1 ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь, 1 хүнд ногдох боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг Үндэсний статистикийн хороо Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9 2 2 9.2.2 Нийт ажиллагчдаас боловсруулах салбарт ажиллагчдын эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
9 3 1 9.3.1 Нийт аж үйлдвэрийн салбарын нэмэгдэл өртөгт жижиг үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9 3 2 9.3.2 Нийт жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдээс банкны зээлтэй үйлдвэрлэгчдийн эзлэх хувь Монголбанк Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9 4 1 9.4.1 Нэмэгдэл өртгийн нэгжид ногдох нүүрстөрөгчийн ялгарлын хэмжээ Үндэсний статистикийн хороо, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9 5 1 9.5.1 ДНБ-д Судалгаа, хөгжлийн салбарын зардлын эзлэх хувь Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
9 5 2 9.5.2 1 сая оршин суугчдад ногдох орон тооны судлаачдын тоо Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
9 6 1 9.a.1 Дэд бүтцэд зориулсан хөгжлийн албан ёсны болон бусад тусламжийн хэмжээ, сая ам.доллар Сангийн яам Сангийн яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрчим хүчний яам
9 7 1 9.b.1 ДНБ-нд дунд болон өндөр технологийн үйлдвэрийн салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам, Үндэсний статистикийн хороо Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
9 8 1 9.c.1 Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээнд хамрагдсан нийт хүн амын эзлэх хувь, технологийн төрлөөр Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
10 1 1 10.1.1 Нийт хүн амын болон доогуур орлоготой 40 хувийнхны нэг хүнд ногдох дундаж орлого, зарлагын өсөлт, нэгжээр Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
10 2 1 10.2.1 Дундаж орлоготой 50 хувиас доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
10 3 1 10.3.1 Олон улсын хүний ​​эрхийн хуулиар хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сард гадуурхагдсан, доромжлуулсан гэж мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь Хүний эрхийн үндэсний комисс Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс
10 4 1 10.4.1 ДНБ-нд цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
10 5 1 10.5.1 Санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлт Сангийн яам, Үндэсний статистикийн хороо, Монголбанк Сангийн яам, Үндэсний хөгжлийн газар (Үндэсний хөгжлийн газар), Монголбанк
10 6 1 10.6.1 Олон улсын байгууллагад санал өгөх эрхтэй хөгжиж буй орнуудын эзлэх хувь Олон улсын байгууллагууд Гадаад харилцааны яам
10 7 1 10.7.1 Гадаадад олсон жилийн нийт орлогод тухайн ажилтны ажилд ороход зарцуулсан зардлын эзлэх хувь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
10 7 2 10.7.2 Шилжин суурьших сайн бодлогыг хэрэгжүүлдэг эсэх Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар Хууль зүй дотоод хэргийн яам
10 8 1 10.a.1 Импортын тэг тарифтай нэн буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудын импортод ногдуулсан тарифын эзлэх хувь Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар Сангийн яам
10 9 1 10.b.1 Хөгжилд зориулсан хөрөнгийн нийт хэмжээ, сая ам.доллар Монголбанк, Сангийн яам Монголбанк, Сангийн яам
10 10 1 10.c.1 Мөнгөн гуйвуулгын дүнд эзлэх гуйвуулгын зардал Монголбанк Монголбанк, Сангийн яам
11 1 1 11.1.1 Орон сууцны тохиромжгүй нөхцөл, зөвшөөрөлгүй бүсэд суурьшсан, урц, овоохойд амьдардаг хотын хүн амын эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
11 2 1 11.2.1 Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр үйлчлүүлсэн хүн амын тоо Зам, тээвэр хөгжлийн яам, Улаанбаатар хотын захирагчийн алба Зам, тээвэр хөгжлийн яам
11 3 1 11.3.1 Газар ашиглалтын хувийг хүн амын өсөлтийн хувьд харьцуулсан харьцаа Үндэсний статистикийн хороо, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11 3 2 11.3.2 Хот төлөвлөлтөд иргэний нийгмийн шууд оролцоог бүрдүүлсэн, тогтмол, ардчилсан байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг удирдлага, төлөвлөлттэй хотуудын эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам
11 4 1 11.4.1 Үндэсний соёл, байгалийн өвийг хадгалах, хамгаалахад зарцуулсан нэг хүнд ногдох нийт зардлын хэмжээ, төгрөг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Сангийн яам
11 5 1 11.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11 5 2 11.5.2 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд гамшгаас үүдэлтэй эдийн засгийн шууд хохирлын эзлэх хувь (ДНБ), амин чухал дэд бүтцэд учруулсан гэмтэл, суурь үйлчилгээ тасалдсан тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11 6 1 11.6.1 Улсын хэмжээнд цуглуулсан хатуу хог хаягдлаас дахин боловсруулалт хийгдсэн хатуу хог хаягдын эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11 6 2 11.6.2 Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцор (PM 2.5 болон PM 10)-ын жилийн дундаж хэмжээ, мг/м3 Цаг уур, орчны шинжилгээний газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11 7 1 11.7.1 Бүх нийтийн хэрэгцээнд зориулсан задгай талбайтай барилгажуулсан газрын эзлэх дундаж хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Барилга хот байгуулалтын яам
11 7 2 11.7.2 Сүүлийн 12 сард бие махбодын хохирол амссан, бэлгийн дарамтад орсон хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амаар, хэрэг гарсан байршлаар Цагдаагийн ерөнхий газар, Иргэний байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
11 8 1 11.a.1 Хүн амын хэтийн тооцоо болон хэрэгцээт нөөц боломжтой уялдуулсан хот, бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг, хотод амьдардаг хүн амын эзлэх хувь, хотын хэмжээгээр Барилга, хот байгуулалтын яам Барилга, хот байгуулалтын яам
11 9 1 11.b.1 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар
11 9 2 11.b.2 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
11 10 1 11.c.1 Дотоодын материал ашиглаж хэмнэлттэй, бат бөх, үр ашигтай барилга барих, сайжруулахад олгосон санхүүгийн тусламжийн эзлэх хувь Барилга, хот байгуулалтын яам, Сангийн яам Барилга, хот байгуулалтын яам
12 1 1 12.1.1 Тогтвортой хэрэглээ үйлдвэрлэлийн талаар үндэсний төлөвлөгөөтэй эсвэл үндэсний төлөвлөгөөндөө эдгээрийг зорилт, үндсэн чиглэл болгон тусгасан эсэх Үндэсний хөгжлийн газар Үндэсний хөгжлийн газар
12 2 1 12.2.1 Материалын өгөөж (МӨ) ба нэг хүнд ноогдох МӨ, ДНБ-д ногдох материалын өгөөж Үндэсний статистикийн хороо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам
12 2 2 12.2.2 Дотоодын материалын хэрэглээ, нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ Үндэсний статистикийн хороо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Барилга хот байгуулалтын яам
12 3 1 12.3.1 Дэлхийн хүнсний алдагдлын индекс Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрүүл мэндийн яам
12 4 1 12.4.1 Аюултай хог хаягдал, бусад химийн бодисын тухай байгаль орчны олон улсын олон талт гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу мэдээлэл солилцох үүргээ биелүүлж байгаа эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Гадаад харилцааны яам
12 4 2 12.4.2 Нэг хүнд ногдох аюултай хог хаягдал, устгасан хог хаягдлын эзлэх хувь, устгалын төрлөөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
12 5 1 12.5.1 Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын үндэсний түвшин, дахин боловсруулсан материал, тонноор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
12 6 1 12.6.1 Тогтвортой байдлын тайланг хэвлэдэг компаниудын тоо Тодорхойгүй Тодорхойгүй
12 7 1 12.7.1 Төрийн худалдан авах ажиллагааны тогтвортой бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй эсэх Үндэсний хөгжлийн газар Үндэсний хөгжлийн газар, Сангийн яам
12 8 1 12.8.1 Дэлхийн иргэний боловсрол уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар тусгасан (ii) тогтвортой хөгжлийн боловсролыг a) боловсролын үндэсний бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан байдал Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
12 9 1 12.a.1 Байгаль орчинд ээлтэй технологи, үйлдвэрлэл, тогтвортой хэрэглээнд зориулсан судалгаа, хөгжлийн тусламжийн хэмжээ Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам
12 10 1 12.b.1 Тогтвортой аялал жуулчлалын стратеги эсвэл бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй эсэх (тийм-1, үгүй-2) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
12 11 1 12.c.1 ДНБ-нд ногдох хатуу түлшний татаасны хэмжээ (үйлдвэрлэл, хэрэглээ), Нийт төсвийн зарлагад хатуу түлшинд зарцуулсан зардлын эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Сангийн яам, Эрчим хүчний яам Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яам
13 1 1 13.1.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороо Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13 1 2 13.1.2 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд авч хэрэгжүүлэх Сендайн үйл ажиллагааны суурь баримт бичигтэй уялдуулсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг эсэх Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар
13 1 3 13.1.3 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний стратегийн дагуу гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн стратегийг баталж, хэрэгжүүлдэг орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувь Онцгой байдлын ерөнхий газар Онцгой байдлын ерөнхий газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13 2 1 13.2.1 Хүнсний үйлдвэрлэлд нөлөөлөхгүй байдлаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөлд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлж, хүлэмжийн хий бага ялгаруулдаг хөгжлийг дэмжих нэгдсэн бодлого, стратеги, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг эсэх (тийм-1, үгүй-2) Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13 3 1 13.3.1 Бага, дунд, дээд боловсролын хөтөлбөртөө гамшгийг бууруулах, дасан зохицох, нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэрэмжлүүлэх талаар тусгасан эсэх Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13 3 2 13.3.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, түүнийг бууруулах, технологи дамжуулах, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх чиглэлээр байгууллагын, системийн, хувь хүний чадавхийг бэхжүүлж байгаагаа мэдээлдэг эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
13 4 1 13.a.1 2020 оноос 2025 он хүртэл 100 тэрбум ам.долларыг бүрдүүлэх үүрэг амлалтыг биелүүлэхээр жил бүр бүрдүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, ам.доллараар Сангийн яам Сангийн яам
13 5 1 13.b.1 Эмэгтэйчүүд, залуучууд, орон нутгийн болон эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн үр дүнтэй, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой төлөвлөлт, удирдлагын чадавхыг дээшлүүлэх механизмыг бий болгоход мэргэжлийн дэмжлэг авч байгаа эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
14 1 1 14.1.1 Эрэг хавийн эутрофикаци индекс болон хөвөгч хуванцар хог хаягдлыг нягтрал - -
14 2 1 14.2.1 Экосистемд суурилсан аргыг ашиглан ажиллаж байгаа эдийн засгийн онцгой бүсийн эзлэх хувь - -
14 3 1 14.3.1 Дээж цуглуулах станцууд дээр хэмжигдсэн далайн усны хүчиллэгийн дундаж түвшин (рН) - -
14 4 1 14.4.1 Биологийн тогтвортой түвшинд байгаа загасны нөөцийн эзлэх хувь - -
14 5 1 14.5.1 Хамгаалагдсан эргийн болон далайн газрын эзлэх хувь - -
14 6 1 14.6.1 Хууль бус, бүртгэгдээгүй, дүрмээс гадуур загасчлалтай тэмцэхэд чиглэгдсэн ОУ-ын арга хэрэгслийг нэвтрүүлж буй явц байдал, улс орнуудаар - -
14 7 1 14.7.1 Хөгжиж буй жижиг арлын орнууд, буурай хөгжилтэй орнууд болон бүх улс орнуудын загасны аж ахуйн ДНБ-д эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
14 8 1 14.a.1 Гол мөрөн, нуур цөөрөм загасны чиглэлийн судалгаанд хуваарилсан төсвийн зарлага - -
14 9 1 14.b.1 Бичил загасны аж ахуйн далайн баялгийг ашиглах, зах зээлд гаргах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн, хамгаалсан хууль эрх зүй, бодлого, институтийн тогтолцоог бий болгож байгаа явц байдал, улс орнуудаар - -
14 10 1 14.c.1 Далайг хамгаалах, далай түүний баялгийг тогтвортой ашиглах зорилгоор Далайн хуулийн тухай НҮБ-ын конвенцэд заасны дагуу далайн холбогдолтой арга хэрэгсэл, хууль эрх зүй, бодлого, институтийн орчноор дамжуулан ОУ-ын хууль эрх зүйг соёрхон баталж, зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх чиглэлд ахиц, дэвшил гаргаж байгаа улс орнуудын байдал - -
15 1 1 15.1.1 Ойгоор бүрхэгдсэн газрын нийт газар нутагт эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 1 2 15.1.2 Эх газрын болон цэнгэг усны биологийн олон янз байдлын чухалд тооцогдох газар нутагт тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь, экосистемийн төрлөөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 2 1 15.2.1 Ойн тогтвортой менежментийн чиглэлээр гарч байгаа ахиц дэвшил Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 3 1 15.3.1 Доройтсон газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 4 1 15.4.1 Уулын биологийн олон янз байдлын чухал ач холбогдолтой хэсгийг тусгай хамгаалалтад хамруулсан хэмжээ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 4 2 15.4.2 Уулын ногоон хамралтын индекс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 5 1 15.5.1 Улаан дансны индекс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 6 1 15.6.1 Үр өгөөжийг шударга, тэгш хуваарилах нөхцлийг бүрдүүлэх хууль эрх зүй, бодлого, засаг захиргааны тогтолцоотой эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Үндэсний хөгжлийн газар
15 7 1 15.7.1 Хулгайгаар, хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдыг арилжсан худалдааны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 8 1 15.8.1 Харийн төрөл зүйлийг тархахаас сэргийлэх, хяналт тавих ажлыг хангалттай санхүүжүүлдэг, холбогдох хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 9 1 15.9.1 Биологийн төрөл зүйлийн 2011-2020 стратегийн төлөвлөгөөний Айчи Биологийн олон янз байдлын Зорилт 2-т заасны дагуу тогтоосон үндэсний зорилтод чиглэсэн ахиц дэвшил Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 10 1 15.a.1 Экосистем, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, зохистой ашиглалтын менежментэд зарцуулсан хөгжлийн албан ёсны тусламж, болон төсвийн зардлын хэмжээ, тэрбум төг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 11 1 15.b.1 Ойжуулалт, ой нөхөн сэргээлт, ойн тогтвортой менежментэд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, тэрбум төг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
15 12 1 15.c.1 Хулгайгаар, хууль бусаар агнасан зэрлэг ан амьтдыг арилжсан худалдааны эзлэх хувь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цагдаагийн ерөнхий газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
16 1 1 16.1.1 100,000 хүнд ногдох санаатай аллагын хохирогчдын тоо Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 1 2 16.1.2 100,000 хүнд ногдох зөрчилдөөн, мөргөлдөөнөөс үүдэлтэй нас барсан хүний тоо Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 1 3 16.1.3 Сүүлийн 12 сард бие махбод, сэтгэл санаа, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүн амын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар, Иргэний нийгмийн байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 1 4 16.1.4 Амьдардаг орчиндоо ганцаараа явахад аюулгүй байдлыг мэдэрдэг хүн амын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 2 1 16.2.1 Сүүлийн нэг сард асран хамгаалагчаасаа сэтгэл санааны болон бие махбодын ямар нэгэн шийтгэл хүлээсэн 1-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 2 2 16.2.2 100,000 хүнд ногдох хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдын тоо Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 2 3 16.2.3 18 хүртэлх насандаа бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан 18-29 насны эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Иргэний нийгмийн байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 3 1 16.3.1 Өмнөх 12 сарын хугацаанд хүчирхийллийн хохирогч болсноо эрх бүхий байгууллага болон бусад албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн зөрчил шийдвэрлэх байгууллагад мэдээлсэн хохирогчдын эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шилжилгээний үндэсний хүрээлэн, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Иргэний нийгмийн байгууллага Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 3 1 1 Эрэгтэй
16 3 1 2 Эмэгтэй
16 3 2 16.3.2 Нийт шоронгийн хоригдогсдын дотор сэжигтнээр татагдсан хүний эзлэх хувь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
16 4 1 16.4.1 Дотоод, гадаад санхүүгийн хууль бус урсгалын нийт хэмжээ, тухайн үеийн ам.долларын ханшаар Цагдаагийн ерөнхий газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам
16 4 2 16.4.2 Олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас хууль бус гарал үүслийг нь мөрдөж тогтоосон хураагдсан, олдсон, тушаасан галт зэвсгийн эзлэх хувь Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 5 1 16.5.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд, төрийн албан хаагчид авлига өгсөн, эсвэл төрийн албан хаагчаас авилга өгөхийг гуйлгуулсан, төрийн албан хаагчтай хамгийн багадаа нэг удаа холбогдсон хүмүүсийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Авлигатай тэмцэх газар Авлигатай тэмцэх газар
16 5 2 16.5.2 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд, төрийн албан хаагчид авлига өгсөн, эсвэл төрийн албан хаагчаас авилга өгөхийг гуйлгуулсан, төрийн албан хаагчтай хамгийн багадаа нэг удаа холбогдсон аж ахуй нэгжийн эзлэх хувь Авлигатай тэмцэх газар Авлигатай тэмцэх газар
16 6 1 16.6.1 Анх батлагдсан улсын нэгдсэн төсөвт засгийн газрын зардлын эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам
16 6 2 16.6.2 Төрийн албаар үйлчлүүлсэн иргэдээс сүүлийн үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа иргэдийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны зөвлөл
16 7 1 16.7.1 Төрийн албан хаагчид, төрийн албаны ангиллаар, хүйсээр, насны бүлгээр, хувиар Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны зөвлөл
16 7 2 16.7.2 Шийдвэр гаргалт нь хүртээмжтэй, хариуцлагатай байдагт итгэдэг хүн амын эзлэх хувь Төрийн албаны зөвлөл Төрийн албаны зөвлөл
16 8 1 16.8.1 Олон улсын байгууллагад хөгжиж буй орнуудын гишүүнчлэл, санал өгөх эрхийн эзлэх хувь Олон улсын байгууллагууд Гадаад харилцааны яам
16 9 1 16.9.1 Төрөлтийг нь иргэний бүртгэлийн байгууллага бүртгэсэн 5-аас доош насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь, насны бүлгээр Үндэсний статистикийн хороо, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 10 1 16.10.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд амийг хөнөөсөн, хулгайлсан, хүчээр сураггүй алга болгосон, дур зоргоор баривчлан эрүүдэн шүүсэн сэтгүүлчид, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, ҮЭ-ийн болон хүний эрхийг хамгаалах байгууллагын ажилтнуудын батлагдсан тоо Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 10 2 16.10.2 Олон нийтийн мэдээлэл авах эрхийг үндсэн хууль, хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлогын түвшинд баталгаажуулж, хуульчилсан эсэх Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
16 11 1 16.a.1 Парисын зарчмыг мөрдлөг болгодог хүний эрхийн бие даасан байгууллагатай эсэх Хүний эрхийн үндэсний комисс Хүний эрхийн үндэсний комисс
16 12 1 16.b.1 Олон улсын хүний ​​эрхийн хуулиар хориглосон ялгаварлан гадуурхах явдлын аль нэг тохиолдлоор сүүлийн 12 сарын дотор гадуурхагдсан, доромжлуулснаа хувьдаа мэдэрсэн гэж мэдүүлсэн хүн амын эзлэх хувь Хүний эрхийн үндэсний комисс Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс
17 1 1 17.1.1 ДНБ-д улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлогын эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо, Сангийн яам Сангийн яам
17 1 2 17.1.2 Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлагад татварын орлогын эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам
17 2 1 17.2.1 ЭЗХАХБ, Хөгжлийн тусламжийн хорооны (DAC) донор орнуудын үндэсний нийт орлогод эзлэх буурай хөгжилтэй орнуудад үзүүлж буй хөгжлийн албан ёсны цэвэр болон нийт тусламжийн дүн Сангийн яам Сангийн яам
17 3 1 17.3.1 Улсын нэгдсэн төсөвт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн албан ёсны тусламжийн эзлэх хувь Үндэсний хөгжлийн газар Сангийн яам
17 3 2 17.3.2 ДНБ-д мөнгөн гуйвуулгын эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам
17 4 1 17.4.1 Бараа, үйлчилгээний экспортод өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь Сангийн яам Сангийн яам
17 5 1 17.5.1 Буурай хөгжилтэй орнуудад зориулсан хөрөнгө оруулалтыг дэмжих дүрэм, журмыг баталсан улс орнуудын тоо Үндэсний хөгжлийн газар Үндэсний хөгжлийн газар
17 6 1 17.6.1 Улс орнуудын хооронд байгуулсан шинжлэх ухаан болон технологийн хамтын ажиллагааны гэрээ, хөтөлбөрийн тоо, хамтын ажиллагааны хэлбэрээр Үндэсний хөгжлийн газар Үндэсний хөгжлийн газар
17 6 2 17.6.2 100 оршин суугчдад ногдох суурин интернетийн өргөн зурвас, хурдаар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
17 7 1 17.7.1 Хөгжиж буй орнуудад байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлэх, дамжуулах, тараах болон тархцыг дэмжихээр батлагдсан санхүүжилтийн нийт дүн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Сангийн яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
17 8 1 17.8.1 Интернет ашигладаг хувь хүмүүсийн ​​эзлэх хувь Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Үндэсний статистикийн хороо Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар
17 8 1 1 Эрэгтэй
17 8 1 2 Эмэгтэй
17 9 1 17.9.1 Хөгжиж буй орнуудын санхүүгийн болон техникийн тусламжийн дүн, доллараар (Хойд-Өмнөд, Өмнөд-Өмнөд болон гурвал талт хамтын ажиллагааны хүрээнд) Сангийн яам Сангийн яам
17 10 1 17.10.1 Дэлхийн жигнэсэн тарифын дундаж Тодорхойгүй Тодорхойгүй
17 11 1 17.11.1 Дэлхийн экспортод Монгол Улсын экспортын эзлэх хувь Гаалийн ерөнхий газар Үндэсний хөгжлийн газар, Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар
17 12 1 17.12.1 Хөгжиж буй орнууд, нэн буурай хөгжилтэй болон хөгжиж буй жижиг арлын орнуудад тулгарч байгаа дундаж үнэ тариф Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар Үндэсний хөгжлийн газар, Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар
17 13 1 17.13.1 Макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд Үндэсний статистикийн хороо, Монголбанк, Сангийн яам Сангийн яам
17 14 1 17.14.1 Тогтвортой хөгжүүлэх бодлогын уялдааг сайжруулах механизмыг бүрдүүлсэн эсэх Үндэсний хөгжлийн газар Үндэсний хөгжлийн газар, Сангийн яам
17 15 1 17.15.1 Монгол Улсын үр дүнгийн тогтолцоо, төлөвлөлтийн арга хэрэгслийг хөгжлийн хамтын ажиллагааны байгууллагууд ашиглаж байгаа байдал Үндэсний хөгжлийн газар Үндэсний хөгжлийн газар, Сангийн яам
17 16 1 17.16.1 Тогтвортой хөгжлийн зорилгод хүрэхэд дэмжлэг болдог хөгжлийн үр ашигтай байдлын хяналт шинжилгээний олон талт оролцогчдын тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлд хийж байгаа ажлаа тайлагнаж байгаа эсэх Үндэсний хөгжлийн газар Үндэсний хөгжлийн газар
17 17 1 17.17.1 Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг дэмжихээр амласан дүн, ам.доллараар Сангийн яам Сангийн яам
17 18 1 17.18.1 Албан ёсны статистикийн үндсэн зарчмын дагуу холбогдох зорилтоор улсын түвшинд бүх задаргаагаар гардаг тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн эзлэх хувь Үндэсний статистикийн хороо Үндэсний статистикийн хороо, Үндэсний хөгжлийн газар, холбогдох яамд
17 18 2 17.18.2 Албан ёсны статистикийн үндсэн зарчмыг тусгасан статистикийн хууль тогтоомжтой эсэх Үндэсний статистикийн хороо Үндэсний статистикийн хороо
17 18 3 17.18.3 Бүрэн санхүүжилттэй эсвэл хэрэгжилтийн шатанд яваа статистикийн үндэсний хөтөлбөртэй эсэх, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр Үндэсний статистикийн хороо Үндэсний статистикийн хороо
17 19 1 17.19.1 Хөгжиж буй орнуудын статистикийн чадавхыг бэхжүүлэхэд бэлэн байгаа бүх хөрөнгийн хэмжээ, доллараар Олон улсын байгууллагууд Үндэсний статистикийн хороо
17 19 2 17.19.2 (a) Сүүлийн 10 жилд хүн ам, орон сууцны тооллогыг хамгийн багадаа 1 удаа зохион байгуулсан, (b) нас баралтын бүртгэлийг 80%, төрөлтийн бүртгэлийг 100% -д хүргэсэн эсэх (тийм-1, үгүй-2) Үндэсний статистикийн хороо Үндэсний статистикийн хороо