Зорилго 15
Дэлхийн
экосистемийг
хамгаалах,
нөхөн
сэргээх,
түүний
тогтвортой
хэрэглээг
дэмжих,
ойг
тогтвортой
ашиглах,
цөлжилттэй
тэмцэх,
хөрсний
доройтлыг
зогсоох,
сэргээх,
биологийн
олон
янз
байдал
алдагдаж
буйг
зогсоох
Зорилго 15. Дэлхийн экосистемийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, түүний тогтвортой хэрэглээг дэмжих, ойг тогтвортой ашиглах, цөлжилттэй тэмцэх, хөрсний доройтлыг зогсоох, сэргээх, биологийн олон янз байдал алдагдаж буйг зогсоох
15.1.1 Ойгоор бүрхэгдсэн газрын нийт газар нутагт эзлэх хувь
15.1.2 Эх газрын болон цэнгэг усны биологийн олон янз байдлын чухалд тооцогдох газар нутагт тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь
15.1.2 Эх газрын болон цэнгэг усны биологийн олон янз байдлын чухалд тооцогдох газар нутагт тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь, экосистемийн төрлөөр
15.3.1 Доройтсон газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь
15.а.1 Экосистем, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, зохистой ашиглалтын менежментэд зарцуулсан хөгжлийн албан ёсны тусламж, болон төсвийн зардлын хэмжээ, тэрбум төг
15.b.1 Ойжуулалт, ой нөхөн сэргээлт, ойн тогтвортой менежментэд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, тэрбум төг