Зорилго 15
Дэлхийн
экосистемийг
хамгаалах,
нөхөн
сэргээх,
түүний
тогтвортой
хэрэглээг
дэмжих,
ойг
тогтвортой
ашиглах,
цөлжилттэй
тэмцэх,
хөрсний
доройтлыг
зогсоох,
сэргээх,
биологийн
олон
янз
байдал
алдагдаж
буйг
зогсоох
Зорилго 15. Дэлхийн экосистемийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, түүний тогтвортой хэрэглээг дэмжих, ойг тогтвортой ашиглах, цөлжилттэй тэмцэх, хөрсний доройтлыг зогсоох, сэргээх, биологийн олон янз байдал алдагдаж буйг зогсоох