Зорилго 14
Тогтвортой
хөгжлийн
зорилгоор
далай,
тэнгис,
далайн
нөөц
баялгийг
хамгаалах,
тогтвортой
ашиглах
Зорилго 14. Тогтвортой хөгжлийн зорилгоор далай, тэнгис, далайн нөөц баялгийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах