Зорилго 4
Хүртээмжтэй,
тэгш
чанартай
боловсролоор
хангах,
хүн
бүрийн
насан
туршдаа
суралцах
боломжийг
дэмжин
хөхүүлэх
Зорилго 4. Хүртээмжтэй, тэгш чанартай боловсролоор хангах, хүн бүрийн насан туршдаа суралцах боломжийг дэмжин хөхүүлэх
Унших болон математик бодох наад захын чадварыг эзэмшсэн хүүхэд, залуучуудын эзлэх хувь
Эрүүл мэндийн байдал, сэтгэх, суралцах чадвар, нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн хувьд зөв төлөвшилд яваа 5-аас доош насны хүүхдүүдийн эзлэх хувь
Сургуульд орох албан ёсны насанд хүрэхээс нэг жилийн өмнө зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдагсдын эзлэх хувь
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус боловсрол, сургалтад хамрагдсан насанд хүрэгчид, залуучуудын эзлэх хувь
Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвартай насанд хүрэгсэд болон залуучуудын эзлэх хувь
Цахилгаан эрчим хүчинтэй, интернеттэй, компьютертэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад зориулсан дэд бүтэц, сургалтын материалаар хангагдсан, ундны устай, ариун цэврийн байгууламжтай, гар угаах өрөөтэй сургуулиудын эзлэх хувь
Тухайн шатны сургуульд багшлах ур чадварын хамгийн бага шатны сургалтад багш болохоосоо өмнө болон багш болсны дараа хамрагдсан багш нарын эзлэх хувь