Зорилго 4
Хүртээмжтэй,
тэгш
чанартай
боловсролоор
хангах,
хүн
бүрийн
насан
туршдаа
суралцах
боломжийг
дэмжин
хөхүүлэх
Зорилго 4. Хүртээмжтэй, тэгш чанартай боловсролоор хангах, хүн бүрийн насан туршдаа суралцах боломжийг дэмжин хөхүүлэх
4.2.2 Сургуульд орох албан ёсны насны хүүхдүүдэд нэг жилийн өмнө зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь
4.6.1 15-24 насны хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь, хүйсээр (2013)
4.a.1 (a) Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон; (b) сургалтын зорилгоор ашиглах интернэттэй; (c) сургалтын зорилгоор ашиглах компьютертэй; (d) хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад зориулсан дэд бүтэц, сургалтын материалаар хангагдсан, (e) ундны усаар хангагд
4.c.1 Боловсролын зохих түвшинд багшлах шаардлагыг хангах багш бэлтгэх болон багшийн мэргэжил дээшлүүлэх зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдсан (а) сургуулийн өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах сургуулийн багш нарын эзлэх хувь