Зорилго 10
Улс
орнууд
хоорондын
тэгш
бус
байдлыг
бууруулах
Зорилго 10. Улс орнууд хоорондын тэгш бус байдлыг бууруулах