Зорилго 10
Улс
орнууд
хоорондын
тэгш
бус
байдлыг
бууруулах
Зорилго 10. Улс орнууд хоорондын тэгш бус байдлыг бууруулах
10.2.1 Голч (медиан) орлогын 50 хувиас доогуур амьжиргаатай хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь
10.4.1 ДНБ-д цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь
10.b.1 Хөгжилд зориулсан хөрөнгийн нийт хэмжээ, сая ам.доллар