Зорилго 17
Тогтвортой
хөгжлийн
төлөө
дэлхий
нийтийн
түншлэлийг
сэргээж,
түүнийг
хэрэгжүүлэх
арга
замыг
сайжруулах
Зорилго 17. Тогтвортой хөгжлийн төлөө дэлхий нийтийн түншлэлийг сэргээж, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг сайжруулах