Зорилго 17
Тогтвортой
хөгжлийн
төлөө
дэлхий
нийтийн
түншлэлийг
сэргээж,
түүнийг
хэрэгжүүлэх
арга
замыг
сайжруулах
Зорилго 17. Тогтвортой хөгжлийн төлөө дэлхий нийтийн түншлэлийг сэргээж, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг сайжруулах
17.1.1 ДНБ-д улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлогын эзлэх хувь
17.1.2 Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлагад татварын орлогын эзлэх хувь
17.3.1 Улсын нэгдсэн төсөвт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн албан ёсны тусламжийн эзлэх хувь
17.3.2 ДНБ-д мөнгөн гуйвуулгын эзлэх хувь
17.4.1 Бараа, үйлчилгээний экспортод өрийн үйлчилгээний эзлэх хувь