Зорилго 7
Хүн
бүрийг
боломжийн,
найдвартай,
тогтвортой,
орчин
үеийн
эрчим
хүч
хэрэглэх
боломжоор
хангах
Зорилго 7. Хүн бүрийг боломжийн, найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн эрчим хүч хэрэглэх боломжоор хангах
7.1.1 Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь
7.2.1 Нийт эрчим хүчний эцсийн хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувь
7.3.1 ДНБ, анхдагч эрчим хүчээр хэмжсэн эрчим хүчний үр ашиг
7.a.1 Цэвэр эрчим хүчний судалгаа шинжилгээ, хөгжил, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл, түүний дотор хосолмол системийг дэмжих чиглэлээр хөгжиж буй орнуудад үзүүлсэн олон улсын санхүүгийн тусламж, сая.ам доллар