Зорилго 7
Хүн
бүрийг
боломжийн,
найдвартай,
тогтвортой,
орчин
үеийн
эрчим
хүч
хэрэглэх
боломжоор
хангах
Зорилго 7. Хүн бүрийг боломжийн, найдвартай, тогтвортой, орчин үеийн эрчим хүч хэрэглэх боломжоор хангах