Зорилго 13
Цаг
уурын
өөрчлөлт,
түүний
үр
дагавартай
тэмцэх
талаар
яаралтай
арга
хэмжээ
авах
Зорилго 13. Цаг уурын өөрчлөлт, түүний үр дагавартай тэмцэх талаар яаралтай арга хэмжээ авах