Зорилго 9
Уян
хатан
дэд
бүтцийг
байгуулж,
хүртээмжтэй,
тогтвортой
аж
үйлдвэржилтийг
дэмжиж,
инновацийг
хөгжүүлэх
Зорилго 9. Уян хатан дэд бүтцийг байгуулж, хүртээмжтэй, тогтвортой аж үйлдвэржилтийг дэмжиж, инновацийг хөгжүүлэх
9.1.2 Зорчигч болон ачаа тээврийн хэмжээ, тээврийн төрлөөр, агаарын тээврээр зорчсон зорчигчид, сая хүн
9.1.2 Зорчигч болон ачаа тээврийн хэмжээ, тээврийн төрлөөр, агаарын тээврээр тээсэн ачаа, мян.т
9.2.1 ДНБ-д боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь, зэрэгцүүлэх үнээр
9.2.1. 1 хүнд ногдох боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг, мян.төг, зэрэгцүүлэх үнээр
9.2.2 Нийт ажиллагчдаас боловсруулах салбарт ажиллагчдын эзлэх хувь
9.3.2 Нийт жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдээс банкны зээлтэй үйлдвэрлэгчдийн эзлэх хувь
9.5.1 ДНБ-д судалгаа, хөгжлийн салбарын зардлын эзлэх хувь
9.а.1 Дэд бүтцэд зориулсан хөгжлийн албан ёсны болон бусад тусламжийн хэмжээ, сая ам.доллар