Зорилго 9
Уян
хатан
дэд
бүтцийг
байгуулж,
хүртээмжтэй,
тогтвортой
аж
үйлдвэржилтийг
дэмжиж,
инновацийг
хөгжүүлэх
Зорилго 9. Уян хатан дэд бүтцийг байгуулж, хүртээмжтэй, тогтвортой аж үйлдвэржилтийг дэмжиж, инновацийг хөгжүүлэх