Зорилго 16
Тогтвортой
хөгжлийн
төлөө
аюулгүй,
бүх
талын
оролцоог
хангасан
нийгмийг
хөгжүүлж,
хүн
бүрийг
хуулиар
хамгаалуулах
боломжоор
хангах,
бүх
түвшинд
үр
дүнтэй,
хариуцлагатай,
бүх
талын
оролцоог
хангасан
институтийг
бий
болгох
Зорилго 16. Тогтвортой хөгжлийн төлөө аюулгүй, бүх талын оролцоог хангасан нийгмийг хөгжүүлж, хүн бүрийг хуулиар хамгаалуулах боломжоор хангах, бүх түвшинд үр дүнтэй, хариуцлагатай, бүх талын оролцоог хангасан институтийг бий болгох
16.1.1 100,000 хүнд ногдох санаатай аллагын хохирогчдын тоо
16.1.3 Сүүлийн 12 сард бие махбод, сэтгэл санаа, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүн амын эзлэх хувь
16.2.2 100,000 хүнд ногдох хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдын тоо
16.5.1 Сүүлийн 12 сард төрийн албан хаагчтай хамгийн багадаа нэг удаа харилцсан иргэдээс төрийн албан хаагчдад авлига өгсөн эсвэл төрийн албан хаагчаас авилга нэхүүлсэн хүмүүсийн эзлэх хувь
16.6.1 Анх батлагдсан улсын нэгдсэн төсөвт засгийн газрын зардлын эзлэх хувь
16.6.2 Төрийн албаар үйлчлүүлсэн иргэдээс сүүлийн үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун байгаа иргэдийн эзлэх хувь
16.7.1 Төрийн албан хаагчид, хүйсээр, хувиар