Зорилго 16
Тогтвортой
хөгжлийн
төлөө
аюулгүй,
бүх
талын
оролцоог
хангасан
нийгмийг
хөгжүүлж,
хүн
бүрийг
хуулиар
хамгаалуулах
боломжоор
хангах,
бүх
түвшинд
үр
дүнтэй,
хариуцлагатай,
бүх
талын
оролцоог
хангасан
институтийг
бий
болгох
Зорилго 16. Тогтвортой хөгжлийн төлөө аюулгүй, бүх талын оролцоог хангасан нийгмийг хөгжүүлж, хүн бүрийг хуулиар хамгаалуулах боломжоор хангах, бүх түвшинд үр дүнтэй, хариуцлагатай, бүх талын оролцоог хангасан институтийг бий болгох