Зорилго 1
Ядуурлын
бүх
хэлбэрийг
эцэс
болгох
1.3.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь
1.4.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхэд
1.4.2 Газар эзэмших эрхтэй, хууль ёсны гэрчилгээтэй насанд хүрсэн хүн амын эзлэх хувь
1.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон, гамшигт шууд нэрвэгдэгдсэн хүний тоо
1.5.2 Гамшгийн улмаас учирсан эдийн засгийн шууд хохирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувь