Зорилго 3
Бүх
түвшинд
эрүүл
амьдралыг
хангаж,
сайн
сайхан
аж
байдлыг
хөхүүлэн
дэмжих

Хэрэгжилт 71%
Зорилго 3. Бүх түвшинд эрүүл амьдралыг хангаж, сайн сайхан аж байдлыг хөхүүлэн дэмжих
Эхийн эндэгдлийн харьцаа (100 000 амьд төрөлтөд ногдох)
Эмнэлгийн мэргэжилтний эх барьсан төрөлтийн эзлэх хувь
Нярайн эндэгдлийн түвшин (1 000 амьд төрөлтөд ногдох)
1000 Хүн амд ногдох өвчлөл
Нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох)
15 ба түүнээс дээш насны нэг хүнд жилд ногдох цэвэр спиртийн хэмжээгээр илэрхийлэгдсэн согтууруулах ундааны хэмжээ, литрээр
15 ба түүнээс дээш насны хүн амын дундах тамхи таталтын тархалт
Үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан бүх төрлийн вакцинжуулалтад хамрагдсан зорилтот хүн амын эзлэх хувь
Эрүүл мэндийн ажилтнуудын тоо
Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх чадавх, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой үеийн бэлэн байдал