Зорилго 5
Жендэрийн
тэгш
байдлыг
хангаж,
бүх
эмэгтэйчүүд,
охидыг
чадавхжуулах
Зорилго 5. Жендэрийн тэгш байдлыг хангаж, бүх эмэгтэйчүүд, охидыг чадавхжуулах