Зорилго 5
Жендэрийн
тэгш
байдлыг
хангаж,
бүх
эмэгтэйчүүд,
охидыг
чадавхжуулах
Зорилго 5. Жендэрийн тэгш байдлыг хангаж, бүх эмэгтэйчүүд, охидыг чадавхжуулах
5.2.1 Сүүлийн 12 сарын хугацаанд одоогийн болон өмнөх дотны хамтрагчийн зүгээс хүчирхийлэлд өртсөн 15-49, 15-64 насны охид, эмэгтэйчүүдийн тухайн насны хүн амд эзлэх хувь, хүчирхийллийн хэлбэрээр (2017)
5.3.1 15 болон 18 наснаас өмнө гэрлэсэн эсвэл хамтран амьдрагчтай болсон 20-24 насны эмэгтэйчүүдийн тухайн насны эмэгтэйчүүдэд эзлэх хувь (2013)
5.5.1 УИХ, орон нутгийн эрх барих хуралд суудалтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн ажил эрхэлдэг нийт эмэгтэйчүүдэд эзлэх хувь
5.b.1 Гар утастай хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь