Зорилго 8
Тогтвортой,
хүртээмжтэй
эдийн
засгийн
өсөлт,
бүрэн,
бүтээмжтэй
ажил
эрхлэлт,
зохистой
хөдөлмөрийг
хөхүүлэн
дэмжих
Зорилго 8. Тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, бүрэн, бүтээмжтэй ажил эрхлэлт, зохистой хөдөлмөрийг хөхүүлэн дэмжих
8.1.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг хүнд ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт
8.2.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт
8.3.1 Хөдөө аж ахуйн бус салбарын нийт ажиллагсдад албан бус ажил эрхлэгчдийн эзлэх хувь
8.4.2 Дотоодын материалын хэрэглээ, мян.тн
8.4.2 Нэг хүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, тн
8.4.2 ДНБ-д ногдох дотоодын материалын хэрэглээ, кг/сая.төг
8.5.1 Ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, төгрөгөөр, хүйсээр
8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар)
8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйсээр
8.6.1 Боловсролгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь
8.7.1 Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр
8.9.1 ДНБ болон түүний өсөлтөд аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь
8.10.1 (a) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарын тоо, (b) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох бэлэн мөнгөний автомат машин (БМАМ/АТМ)-ны тоо
8.10.2 Гар утсаар банк, санхүүгийн үйлчилгээ авсан 15, түүнээс дээш насны хүн амын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь
8.а.1 Худалдааг дэмжих зорилгоор хандивлагч орнуудаас олгосон хөгжлийн албан ёсны болон бусад тусламжийн хэмжээ, сая ам.доллар