Зорилго 8
Тогтвортой,
хүртээмжтэй
эдийн
засгийн
өсөлт,
бүрэн,
бүтээмжтэй
ажил
эрхлэлт,
зохистой
хөдөлмөрийг
хөхүүлэн
дэмжих
Зорилго 8. Тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, бүрэн, бүтээмжтэй ажил эрхлэлт, зохистой хөдөлмөрийг хөхүүлэн дэмжих