Зорилго 6
Хүн
бүрд
ус,
ариун
цэврийн
байгууламжийг
хүртээмжтэй
хүргэж,
тэдгээрийн
тогтвортой
менежментийг
хангах
Зорилго 6. Хүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах
6.1.1 Баталгаат ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь
6.2.1 a) Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь, үүнд: (b) гар угаах саван, ус, угаалтуурыг хамруулна.
6.4.1 Ус ашиглалтын үр ашгийн өөрчлөлт, төг/м3
6.a.1 Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагад тусгагдсан ус, ариун цэврийн байгууламжийн холбогдолтой хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэмжээ, сая ам.доллар