Зорилго 6
Хүн
бүрд
ус,
ариун
цэврийн
байгууламжийг
хүртээмжтэй
хүргэж,
тэдгээрийн
тогтвортой
менежментийг
хангах
Зорилго 6. Хүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах