Зорилго 2
Өлсгөлөнг
эцэс
болгож,
хүнсний
аюулгүй
байдлыг
хангаж,
хоол
тэжээл
байдлыг
сайжруулж,
тогтвортой
хөдөө
аж
ахуйг
хөхүүлэн
дэмжих
Зорилго 2. Өлсгөлөнг эцэс болгож, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хоол тэжээл байдлыг сайжруулж, тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөхүүлэн дэмжих
2.2.2 Хоол тэжээлийн дутагдалтай болон илүүдэл жинтэй 5 хүртэлх насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, төрлөөр (биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-аас боловсруулсан хүүхдийн өсөлтийн стандарт харьцааны голчоос стандарт хазайлт нь "+2"-оос их,
2.5.1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр дунд болон урт хугацаанд ашиглахаар зориулалтын байгууламжид хадгалсан ургамал, амьтны генетикийн нөөцийн тоо
2.а.1 Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын ХАА-н чиг баримжааг тодорхойлох индекс
2.c.1 Хүнсний барааны үнийн огцом өөрчлөлт, сонгосон нэр төрлөөр, нэгжээр