Зорилго 2
Өлсгөлөнг
эцэс
болгож,
хүнсний
аюулгүй
байдлыг
хангаж,
хоол
тэжээл
байдлыг
сайжруулж,
тогтвортой
хөдөө
аж
ахуйг
хөхүүлэн
дэмжих

Хэрэгжилт 66%
Зорилго 2. Өлсгөлөнг эцэс болгож, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хоол тэжээл байдлыг сайжруулж, тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөхүүлэн дэмжих
2.2.2 Хоол тэжээлийн дутагдалтай болон илүүдэл жинтэй 5 хүртэлх насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, төрлөөр (биеийн жин, өндрийн харьцаа нь ДЭМБ-аас боловсруулсан хүүхдийн өсөлтийн стандарт харьцааны голчоос стандарт хазайлт нь "+2"-оос их,
2.5.1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр дунд болон урт хугацаанд ашиглахаар зориулалтын байгууламжид хадгалсан ургамал, амьтны генетикийн нөөцийн тоо
2.а.1 Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын ХАА-н чиг баримжааг тодорхойлох индекс
2.c.1 Хүнсний барааны үнийн огцом өөрчлөлт, сонгосон нэр төрлөөр, нэгжээр