Зорилго 2
Өлсгөлөнг
эцэс
болгож,
хүнсний
аюулгүй
байдлыг
хангаж,
хоол
тэжээл
байдлыг
сайжруулж,
тогтвортой
хөдөө
аж
ахуйг
хөхүүлэн
дэмжих

Хэрэгжилт 66%
Зорилго 2. Өлсгөлөнг эцэс болгож, хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, хоол тэжээл байдлыг сайжруулж, тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөхүүлэн дэмжих
2.1.1 Хоол тэжээлийн дутагдлын тархалт (POU)
2.c.1 Хүнсний үнийн огцом өөрчлөлтийн үзүүлэлт
2.3.2 Хоол хүнсний жижиг үйлдвэрлэгчдийн дундаж орлого 2017 он