Зорилго 11
Хот,
хүн
амын
суурьшлыг
бүх
талын
оролцоог
хангасан,
аюулгүй,
эрсдлийг
даван
туулах
чадвартай,
тогтвортой
болгох
Зорилго 11. Хот, хүн амын суурьшлыг бүх талын оролцоог хангасан, аюулгүй, эрсдлийг даван туулах чадвартай, тогтвортой болгох