Зорилго 11
Хот,
хүн
амын
суурьшлыг
бүх
талын
оролцоог
хангасан,
аюулгүй,
эрсдлийг
даван
туулах
чадвартай,
тогтвортой
болгох
Зорилго 11. Хот, хүн амын суурьшлыг бүх талын оролцоог хангасан, аюулгүй, эрсдлийг даван туулах чадвартай, тогтвортой болгох
11.6.2. Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцорын жилийн дундаж хэмжээ, мг/м3
11.2.1 Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр үйлчлүүлсэн хүн амын тоо
11.4.1 Үндэсний соёл, байгалийн өвийг хадгалах, хамгаалахад зарцуулсан нэг хүнд ногдох нийт зардлын хэмжээ, мян.төгрөг
11.5.1 100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй болсон болон гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо
11.6.1 Улсын хэмжээнд цуглуулсан хатуу хог хаягдлаас дахин боловсруулалт хийгдсэн хатуу хог хаягдын эзлэх хувь