"Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030"-ын үр дүнг илэрхийлэх үндсэн үзүүлэлтүүд


Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 16 дугаар тогтоолоор "Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030"-ыг баталсан. Уг баримт бичгийг батлахад Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-ын үр дүнг илэрхийлэх үндсэн 20 үзүүлэлтийн суурь болон зорилтот түвшинг тодорхойлж өгсөн байна. Үндэсний статистикийн хороо энэхүү үндсэн 20 үзүүлэлтээс гарах боломжтой үзүүлэлтүүдийг 2015, 2016, 2017, 2018 оноор гаргалаа.

Үзүүлэлт Хэмжих нэгж 2014 2015 2016 2017 2018 2030 Мэдээллийн эх үүсвэр
(Суурь түвшин) (Зорилтот түвшин)
1 Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт хувь 7.9 2.4 1.2 5.3 7.2 6.6 ҮСХ
2 Нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого ам.доллар 4181.0 3791.0 3465.0 3195.0 3514.0 17500 ҮСХ
3 Хүний хөгжлийн үзүүлэлт эзлэх байр 90 92 - 92 92 70 НҮБХХ
4 Дундаж наслалт жил 69.6 69.9 69.6 69.9 70.2 78.0 ҮСХ
5 Ядуурлын түвшин хувь 21.6 - 29.6  - 28.4 0 ҮСХ
6 Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт эзлэх байр 104 102 101 95 99 70 Дэлхийн эдийн засгийн  форум 
7 Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлт эзлэх байр 56 64 62 62 74 40 Дэлхийн банк
8 Байгаль орчны багц үзүүлэлт эзлэх байр 111 - 114   83 90 Йелийн Их сургууль
9 Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын нийгмийн даатгалд хамрагдсан байдал хувь 84.4 79.5 80.6 76.3 70.1 99.0  
10 Орлогын тэгш бус байдлын үзүүлэлт хувь 36.5 - 32.0 - 33.0 30.0  
11 1000 амьд төрөлтөд нялхсын эндэгдлийн түвшин промиль 15.1 15.0 16.8 13.6 13.4 8.0 ЭМЯ, ҮСХ
12 100000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшин промиль 30.6 26.0 48.6 27.0 27.0 15.0 ЭМЯ, ҮСХ
13 Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги дүүргэлт (улсын дундаж) хүүхдийн тоо 27.3 27.8 27.0 28.3 28.8 20.0 БСШУЯ, ҮСХ
14 Дэлхийн мал, амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын хорио, цээрийн шаардлагад нийцсэн газар нутгийн эзлэх хэмжээ хувь 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0  
15 Цөлжилтөд өртсөн газар нутгийн эзлэх хэмжээ хувь 78.2 76.8 - - - 68.0 БОАЖЯ, ҮСХ
16 Тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгийн хэмжээ хувь 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 30.0 БОАЖЯ, ҮСХ
17 Монгол Улсад аялах гадаад жуулчдын тоо мян.хүн 392.8 386.2 404.2 469.3 529.4 2000.0  
18 Цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангагдсан өрх хувь 89.0 - 99.2  - 98.1 100.0 ҮСХ
19 Нийт экспортод боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хэмжээ хувь 17.0 17.5 -     50.0 ҮСХ
20 Гол нэр төрлийн шатахууны хэрэгцээг дотоодын эх үүсвэрээс хангах хувь хувь 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0  

10."Орлогын тэгш бус байдлын үзүүлэлт" -ийн 2014 оны суурь түвшний эх үүсвэр тодорхойгүй. 2016 ба 2018 оны мэдээллийг Жини коэффицентээр орлуулсан.